Контентә кеч

Кимләр ҝөјдә јашајаҹаг?

Кимләр ҝөјдә јашајаҹаг?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Аллаһ конкрет сајда мәсиһиләри сечиб ки, онлары өләндән сонра ҝөјләр һәјаты үчүн дирилтсин (1 Бутрус 1:3, 4). Сечилмиш бу инсанлар бундан сонра да иманда мөһкәм олмалы вә әмәлләрини пак сахламалыдырлар ки, алдыглары ҝөјләр мүкафатындан мәһрум едилмәсинләр (Ефеслиләрә 5:5; Филиппилиләрә 3:12—14).

Ҝөјә галхан инсанлар орада нә илә мәшғул олаҹаглар?

Онлар 1000 ил әрзиндә Иса Мәсиһин јанында падшаһ вә каһин кими хидмәт едәҹәкләр (Вәһј 5:9, 10; 20:6). Онлар «јени јер»и, јәни јердәки инсанлары идарә едәҹәк «јени ҝөјләр»и, јәни ҝөјләр һакимијјәтини тәмсил едәҹәк. Ҝөјләрдәки бу һакимләр Аллаһын әзәлдән нијјәт етдији кими бәшәријјәтин јенидән салеһлик газанмасына көмәк едәҹәкләр (Әшија 65:17; 2 Бутрус 3:13).

Нечә нәфәр ҝөјләрдә јашамаг үчүн дирилдиләҹәк?

Мүгәддәс Китабда 144 000 нәфәрин сәмави аләмдә јашамаг үчүн дириләҹәји дејилир (Вәһј 7:4). Вәһј 14:1—3 ајәләриндә гәләмә алынан ҝөрүнтүдә һәвари Јәһја ҝөрүр ки, «Гузу вә онун јанында 144 000 нәфәр Сион дағында дурублар». Ҝөрүнтүдәки «Гузу» дирилдилмиш Иса Мәсиһи тәмсил едир (Јәһја 1:29; 1 Бутрус 1:19). «Сион дағы» исә Иса Мәсиһин вә онунла бирҝә ҝөјләрдә идарә едәҹәк 144 000 нәфәрин јүксәк сәлаһијјәтини тәмсил едир (Зәбур 2:6; Ибраниләрә 12:22).

Мәсиһлә бирҝә идарә етмәк үчүн чағырылмыш вә сечилмиш кәсләр «кичик сүрү» адланыр (Вәһј 17:14; Лука 12:32). Бу ҝөстәрир ки, онлар Иса Мәсиһин јер үзүндә јашајаҹаг давамчылары илә мүгајисәдә азлыг тәшкил едирләр (Јәһја 10:16).

Ҝөјдә јашамаг үчүн сечилән инсанлар һагда јанлыш фикирләр

Сәһв. Бүтүн јахшы инсанлар ҝөјә галхаҹаг.

Доғру. Аллаһ јахшы инсанларын әксәријјәтинә јер үзүндә әбәди јашамағы вәд едиб (Зәбур 37:11, 29, 34).

  • Иса Мәсиһ демишди: «Һеч бир инсан ҝөјә чыхмајыб» (Јәһја 3:13). Бунунла о ҝөстәрмишди ки, ондан габаг өлән Ибраһим, Муса, Әјјуб вә Давуд кими јахшы инсанлар ҝөјә галхмајыб (Һәвариләрин ишләри 2:29, 34). Онларын дирилиб јер үзүндә јашамаг үмиди вар иди (Әјјуб 14:13—15).

  • Ҝөјләр һәјатына дирилмә «биринҹи дирилмә» адланыр (Вәһј 20:6). Демәли, башга дирилмә дә олаҹаг. Бу, јер үзүндә баш верәҹәк дирилмәдир.

  • Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, Аллаһын Падшаһлығы һакимијјәт сүрәндә «артыг өлүм олмајаҹаг» (Вәһј 21:3, 4). Нәзәрә алсаг ки, ҝөјдә һеч вахт өлүм мөвҹуд олмајыб, демәли, бу вәд јер үзүндә јеринә јетмәлидир.

Сәһв. Һәр бир инсан өзү сечир ҝөјдә јашасын, јохса јердә.

Доғру. Һансы садиг мәсиһиләрин ҝөјләр дәвәти мүкафатыны алаҹағыны, ҝөјдә јашамаг үмидинә саһиб олаҹағыны Аллаһ Өзү мүәјјән едир (Филиппилиләрә 3:14). Инсанда бу ҹүр шәхси истәк вә арзунун олмасы онун һәмин һәјат үчүн сечилдијинә дәлаләт етмир (Мәтта 20:20—23).

Сәһв. Јер үзүндә әбәди јашамаг үмиди ҝөјләр һәјатына лајиг олмајан кәсләр үчүндүр.

Доғру. Аллаһ јер үзүндә јашајаҹаг инсанлары «халгым», «сечилмишләрим» вә «Јеһованын мүбарәк етдији нәсил» адландырыр (Әшија 65:21—23). Онлар Аллаһын бәшәријјәтлә бағлы әзәли нијјәтинин (јер үзү ҹәннәтдә камил шәраитдә әбәди һәјат) һәјата кечмәсиндә иштирак етмәк шәрәфинә лајиг ҝөрүләҹәкләр (Јарадылыш 1:28; Зәбур 115:16; Әшија 45:18).

Сәһв. «Вәһј» китабында јазылан 144 000 рәгәми һәрфи јох, символик мәна дашыјыр.

Доғру. «Вәһј» китабында символик рәгәмләр јер алса да, орадакы бәзи рәгәмләр һәрфи мәна дашыјыр. Мисал үчүн, орада «Гузунун он ики һәварисинин ады»ндан данышылыр (Вәһј 21:14). Бу һадисәни һәртәрәфли арашдырдыгдан сонра белә гәнаәтә ҝәлирик ки, 144 000 рәгәми һәрфи мәна дашыјыр.

Вәһј 7:4 ајәсиндә дејилир: «Мөһүрләнмишләрин [јахуд ҝөјдә јашамаг үчүн сечилмишләрин] үмуми сајы 144 000 нәфәр иди». Бу ајәнин контекстиндә икинҹи груп инсанлардан — «һеч кәсин сајмаға гадир олмадығы бөјүк бир издиһам»дан данышылыр. Бу бөјүк издиһам да Аллаһ тәрәфиндән хилас едиләҹәк (Вәһј 7:9, 10). Әҝәр 144 000 рәгәми символик олсајды вә сајы мәлум олмајан бир група аид едилсәјди, онда бу ики групу мүгајисә етмәк мәнасыз оларды *.

^ абз. 21 Профессор Роберт Томас Вәһј 7:4 ајәсиндә јазылан 144 000 рәгәми илә бағлы белә јазмышды: «Бу дәгиг сај Вәһј 7:9 ајәсиндә ҝәтирилән гејри-дәгиг сајла гаршылашдырылыр. Әҝәр бу рәгәм символик олсајды, онда китабдакы һеч бир рәгәм һәрфи олараг гәбул едилмәмәли иди» («Ревелатион 1-7: Ан Ехеҝетиҹал Ҹомментарј», сәһифә 474).

Бундан әлавә, бу 144 000 нәфәр «инсанларын арасындан» алынан «нүбар кими» тәсвир олунур (Вәһј 14:4). «Нүбар» ифадәси сечилмиш кичик бир гисми нәзәрдә тутур. Бу ифадә Мәсиһлә бирҝә ҝөјдә идарә едәҹәк шәхсләри ајдын тәсвир едир. Онлар сајлары мәлум олмајан јер үзүндәки сакинләрә рәһбәрлик едәҹәкләр (Вәһј 5:10).