Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Шејтан вармы?

Шејтан вармы?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бәли, вар. О, бу «дүнјанын һөкмдары»дыр. Аллаһын јаратдығы бу мәләк сонрадан Аллаһа гаршы үсјан галдырараг пис варлыг олду (Јәһја 14:30; Ефеслиләрә 6:11, 12). Шејтанын әслиндә неҹә варлыг олдуғу Мүгәддәс Китабда она верилән адлардан вә тәсвирләрдән ҝөрүнүр:

  • «Дүшмән» мәнасыны верән Шејтан (Әјјуб 1:6).

  • «Бөһтанчы» мәнасыны верән Иблис (Вәһј 12:9).

  • Мүгәддәс Китабда «һијләҝәр» мәнасында истифадә олунан Илан (2 Коринфлиләрә 11:3).

  • Сынағачәкән (Матта 4:3, «Мүгәддәс Китаб Ширкәти», 2009).

  • Јаланчы (Јәһја 8:44).

Шејтан пислијин рәмзи вә ја үрәјимиздәки пислик дејил

Бәзиләринин фикринҹә, Шејтан Иблис садәҹә үрәјимиздәки писликдир. Амма Мүгәддәс Китабда Аллаһла Шејтан арасында баш верән сөһбәт гејд олунуб. Аллаһ камилдир, О, һеч вахт дахилиндәки писликлә сөһбәт едә билмәз (Ганунун тәкрары 32:4; Әјјуб 2:1—6). Һәмчинин Шејтан ҝүнаһсыз инсан олан Иса пејғәмбәри дә сынаға чәкмишди (Матта 4:8—10; 1 Јәһја 3:5). Беләликлә, Мүгәддәс Китаб ҝөстәрир ки, Иблис реал варлыгдыр, садәҹә пислијин рәмзи дејил.

Чохларынын Иблисин варлығына инанмамасы тәәҹүблүдүрмү? Һеч дә јох, чүнки Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Шејтан өз мәгсәдиләринә чатмаг үчүн һијләјә әл атыр (2 Салониклиләрә 2:9, 10). Инсанлар онун мөвҹудлуғуна инанмасынлар дејә Шејтан бир чохларынын зеһинини кор етмишдир, бу, онун ән бөјүк һијләләриндән биридир (2 Коринфлиләрә 4:4).

Шејтан һагда мөвҹуд олан диҝәр јанлыш фикирләр

Сәһв. Лүсифер Иблисин башга адыдыр.

Доғру. Мүгәддәс Китабын бәзи тәрҹүмәләриндә «Лүсифер» кими тәрҹүмә олунан ибрани сөзү «парлајан» мәнасыны дашыјыр (Јешаја 14:12). Контекстә нәзәр салдыгда ҝөрүрүк ки, бу сөз тәкббүрлүјүнә ҝөрә Аллаһын алчалтдығы Бабилин падшаһ сүлаләсинә аиддир (Јешаја 14:4, 13—20). «Парлајан» сөзү Бабил сүлаләсинин деврилмәсиндән сонра она гаршы изтеһза илә ишләдилән сөздүр.

Сәһв. Аллаһ инсанлары сынамаг үчүн Шејтандан истифадә едир.

Доғру. Шејтан Аллаһын дүшмәнидир. О, Аллаһа ибадәт едән инсанларла дүшмәнчилик едир вә онларын үнванына иттиһамлар јағдырыр (1 Петер 5:8; Вәһј 12:10).