Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хроники хәстәлији олан адама Мүгәддәс Китабын көмәји дәјә биләрми?

Хроники хәстәлији олан адама Мүгәддәс Китабын көмәји дәјә биләрми?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бәли, биләр. Аллаһ хәстәликлә мүбаризә апаран хидмәтчиләринин гејдинә галыр. Мүгәддәс Китабда Аллаһын бир садиг бәндәси һаггында јазылыб: «Јатаға дүшәндә Рәбб она дајаг олар» (Мәзмур 41:3). Хроники хәстәликдән әзијјәт чәкирсинизсә, ашағыда ҝөстәрилән үч аддым сизә таб ҝәтирмәјә көмәк едә биләр.

  1. Аллаһдан дуада дөзүм истәјин. Сиз «бүтүн инсан фикирләрини» үстәләјән «Аллаһын вердији гәлб раһатлығы»ны әлдә едә биләрсиниз. Бу да, өз нөвбәсиндә, нараһатчылыгларынызы азалдар вә сизә дөзүм үчүн ҝүҹ верәр (Филипилиләрә 4:6, 7).

  2. Мүсбәт әһвал-руһијјәдә олун. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Үрәк севинҹи ҹан үчүн ән јахшы мәлһәмдир, көнлүн сынмасы сүмүкләри гурудар» (Сүлејманын мәсәлләри 17:22). Јумор һиссинә малик олмаға чалышын, чүнки о садәҹә бәдбинликдән узаг олмағыныз үчүн јох, сағламлығыныз үчүн дә хејирлидир.

  3. Ҝәләҹәјә үмидлә бахын. Хроники хәстә олмағыныза бахмајараг, мөһкәм үмид сајәсиндә сиз јүксәк әһвал-руһијјәнизи горујуб сахлајаҹагсыныз (Ромалылара 12:12). Мүгәддәс Китаба әсасән, тезликлә елә бир дөвран ҝәләҹәк ки, бир нәфәр дә олсун: «Хәстәјәм», — демәјәҹәк (Јешаја 33:24). О заман Аллаһ мүасир тибб елминин гаршысында аҹиз галдығы ағыр хәстәликләри белә арадан галдыраҹаг. Мәсәлән, Аллаһын Кәламында ҹаванлашма просеси белә тәсвир олунур: «Онда бәдәни ушаг бәдәни кими тәзә олар, јенијетмәлик дөврүнә гајыдар» (Әјјуб 33:25).

Гејд: Аллаһдан көмәк истәмәклә јанашы, Јеһованын Шаһидләри хроники хәстәликләрин мүалиҹәси үчүн һәкимләрә мүраҹиәт едирләр (Марк 2:17). Анҹаг биз һәр һансы бир мүалиҹә үсулу тәклиф етмирик. Биз һесаб едирик ки, бу кими мәсәләләрдә һәр кәс өзү гәрар вермәлидир.