Контентә кеч

Аллаһын үч сифәтдә олмасы һәгигәтә ујғундурму?

Аллаһын үч сифәтдә олмасы һәгигәтә ујғундурму?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бир чох христиан мәзһәбләри Танрынын үч сифәтдә олдуғуну өјрәдир. Амма ҝөрүн «Британија Енсиклопедијасы»нда бу һагда нә дејилир: «Әһди Ҹәдидин һеч бир јериндә “Үч үгнум” сөзү ишләнмир, еләҹә дә бу һагда ајдын шәкилдә ифадә олунмуш һеч бир еһкам јохдур... Бу тәлим бир нечә әср әрзиндә инкишаф етдирилмиш вә чохлу мүбаһисәләрә сәбәб олмушдур» («Encyclopædia Britannica»).

Әслиндә Мүгәддәс Јазыларын һеч бир һиссәсиндә Аллаһын үч сифәтдә вә ја Үч үгнум олдуғу дејилмир. Ашағыдакы ајәләр бу һагда һәгигәти ачыглајыр:

«Динлә, еј Исраил! Аллаһымыз Рәбб јеҝанә Рәбдир» (Төврат, Ганунун тәкрары 6:4).

«Билсинләр ки, Сәнин исмин Рәбдир, бүтүн јер үзүндә анҹаг Сән Һагг-Тааласан!» (Зәбур, Мәзмур 83:18).

«Әбәди һәјата говушмаг үчүн Сән — јеҝанә һәгиги Аллаһ вә Сәнин ҝөндәрдијин Иса Мәсиһ һаггында даима өјрәнмәк лазымдыр» (Инҹил, Јәһја 17:3).

«Аллаһ исә тәкдир» (Инҹил, Галатијалылара 3:20).

Бәс нәјә ҝөрә христиан мәзһәбләри Аллаһын үч сифәтдә олдуғуну дејирләр?