Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Сурәт вә рәмзләрә ибадәт етмәк дүзҝүндүр?

Сурәт вә рәмзләрә ибадәт етмәк дүзҝүндүр?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Хејр. Аллаһын Исраил халгына вердији ганунлара «Јени католик енсиклопедијасы»нда белә шәрһ верилир: «Мүгәддәс Китабын бир чох ајәләриндән бәлли олур ки, Аллаһа едилән әсил ибадәтдә һеч вахт сурәт вә рәмзләрдән истифадә олунмајыб». Һәмин ајәләрин бәзиләринә диггәт јетирәк:

  • «Өзүн үчүн һеч бир ојма бүт, нә јухарыда — сәмада вә ја ашағыда — јердә, нә дә јердән ашағыја јығылан сулардакы шејләрин һеч биринин сурәтини дүзәлтмә. Белә шејләрә сәҹдә гылараг ибадәт етмә. Чүнки Мән, сәнин Аллаһын Рәбб, гысганҹ Аллаһам» (Чыхыш 20:4, 5). Аллаһ «гысганҹ» Аллаһдыр, јәни истәјир ки, биз јалныз вә јалныз Она ибадәт едәк, буна ҝөрә дә киминсә сурәт, рәмз, бүт вә ја икона гаршысында сәҹдә гылмасы Аллаһын гәтијјән хошуна ҝәлмир.

  • «Өз иззәтими һеч кимә вермәрәм, һәмдләрими бүтләрә бәхш етмәрәм» (Јешаја 42:8). Аллаһ сурәтләр васитәсилә Она едилән ибадәти рәдд едир. Мәсәлән, бәзи исраиллиләр дана һејкәли дүзәлдиб онун васитәсилә ибадәт етмәк истәјәндә Аллаһ онларын бу һәрәкәти барәдә белә деди: «[Халг] өз әхлагыны позду» (Чыхыш 32:7—9).

  • «Биз... Илаһи Варлығын инсан зәкасы вә усталығы илә гызылдан, ҝүмүшдән дүзәлдилмиш вә ја дашдан јонулмуш бир шејә бәнзәдијини дүшүнмәмәлијик» (Һәвариләрин ишләри 17:29). «Инсан зәкасы вә усталығы илә» дүзәлдилмиш бүтләрә ситајиш едилән бүтпәрәст динләрдән фәргли олараг, Аллаһ Мүгәддәс Китаб васитәсилә бизә «ҝөрүнән шејләрә јох, имана әсасланараг» јашамағы бујурур (2 Коринфлиләрә 5:7).

  • «Өзүнүзү бүтләрдән горујун» (1 Јәһја 5:21). Аллаһын Мүгәддәс Китабда һәм Исраил халгына, һәм дә мүасир хидмәтчиләринә вердији ганунлар дөнә-дөнә ҝөстәрир ки, Она бүт, сурәт вә ја икона васитәсилә ибадәт етмәк дүзҝүн дејил.