Контентә кеч

Мәнә саташмасынлар дејә нә едим?

Мәнә саташмасынлар дејә нә едим?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Китабын мүдрик кәлмәләринә әсасланан мәсләһәтләрә диггәт јетирин:

  1. Ишҝүзар мүнасибәтләрдән кәнара чыхмајын. Иш јолдашларыныза хош вә һөрмәтҹил мүнасибәт ҝөстәрин. Амма һәддән артыг меһрибанчылыға јол вермәјин, әкс һалда, онлар елә дүшүнәҹәкләр ки, сизә ҝөстәрдикләри ҹинси мараға биҝанә дејилсиниз (Матта 10:16; Колослулара 4:6).

  2. Әдәбли ҝејинин. Ҹәлбедиҹи, ачыг-сачыг ҝејим һаггынызда јанлыш тәәссүрат јарада биләр. Аллаһын Кәламында «ләјагәтли... һәја вә әдәб-әрканла» ҝејинмәк мәсләһәт ҝөрүлүр (1 Тимотејә 2:9).

  3. Дост сечиминдә еһтијатлы олун. Флирт етмәји вә әкс ҹинсин диггәт мәркәзиндә олмағы севән вә ја бу кими һәрәкәтләрә ҝөз јуман инсанларла отуруб-дурурсунузса, чох ҝүман ки, сизин һаггынызда да бу фикирдә олаҹаглар (Сүлејманын мәсәлләри 13:20).

  4. Әдәбсиз сөһбәтләрә гошулмајын. Ҝөрәндә ки, сөһбәт «ахмаг... вә налајиг зарафатлара» кечир, орадан узаглашын (Ефеслиләрә 5:4).

  5. Рискли вәзијјәтләрдән гачын. Мисал үчүн, әсаслы сәбәб олмадан ишдән сонра галмаг тәклифинә разылыг вермәјин (Сүлејманын мәсәлләри 22:3).

  6. Сөзүнүзү демәјә чәкинмәјин вә гәти олун. Саташан инсана онун һәрәкәтләринин гәтијјән хошунуза ҝәлмәдијини ајдын шәкилдә дејин (1 Коринфлиләрә 14:9). Мәсәлән, белә демәк олар: «Сизин дәгигәбашы биләрәкдән мәнә тохунмағыныз мәним хошума ҝәлмир. Хаһиш едирәм, бу һәрәкәтләрә сон гојун». Сиз һәмин адама мәктуб јазыб онун һәрәкәтләринин сизә неҹә тәсир етдијини дејә биләрсиниз. Мөвгејинизин әхлаги вә дини дәјәрләрә әсасландығыны ајдын билдирин (1 Салониклиләрә 4:3—5).

  7. Көмәк истәјин. Әҝәр саташма һаллары тәкрарланарса, етибарлы достунузла, аилә үзвләриндән вә ја иш јолдашларыныздан киминләсә бу һагда данышын. Мүтәхәссисләрә дә мүраҹиәт едә биләрсиниз (Сүлејманын мәсәлләри 27:9). Саташманын гурбаны оланларын бир чоху Аллаһа дуа етмәјин бөјүк хејрини ҝөрмүшләр. Ола билсин, әввәлләр һеч вахт дуа етмәмисиниз, амма инди чәкинмәдән «һәр ҹүр тәсәлли Аллаһы» олан Јеһоваја дуа едәрәк Ондан көмәк истәјин, бунун фајдасыз олдуғуну дүшүнмәјин (2 Коринфлиләрә 1:3).

Иш јерләриндә баш верән саташма һаллары милјонларла инсанын ҝүнүнү гара едиб. Аллаһын Кәламында практики көмәк тәклиф едилир.