Контентә кеч

Мәсиһиләр Шәнбәни гејд етмәлидирләр?

Мәсиһиләр Шәнбәни гејд етмәлидирләр?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мәсиһиләрдән һәфтәлик шәнбәни гејд етмәк тәләб олунмур. Онлар «Мәсиһин гануну» алтындадырлар. Шәнбә исә бу гануна дахил дејил (Галатијалылара 6:2; Колослулара 2:16, 17). Буна һарадан әмин ола биләрик? Ҝәлин әввәлҹә онун неҹә јарандығына бахаг.

Шәнбә нәдир?

«Шәнбә» ибрани сөзү олуб, мәнасы «динҹәлмәк, дајанмаг» демәкдир. Мүгәддәс Китабда бу сөзә илк дәфә гәдим Исраил халгына верилән ганунларда раст ҝәлинир (Чыхыш 16:23). Мәсәлән, он әмрдән дөрдүнҹүсүндә дејилир: «Шәнбә ҝүнү һәмишә јадынызда олсун, ону мүгәддәс тутун. Нә ишиниз варса, алты ҝүн әрзиндә един. Једдинҹи ҝүн Аллаһыныз Јеһоваја һәср олунмуш шәнбәдир. Һәмин ҝүн һеч бир иш ҝөрмәмәлисиниз» (Чыхыш 20:8—10). Бу ҝүн ҹүмә ҝүнү ҝүн батандан шәнбә ҝүнү ҝүн батана гәдәр давам едирди. Бу вахт әрзиндә Исраиллиләр һеч јерә ҝетмәмәли, оҹаг галамамалы, одун јығмамалы вә ја јүк дашымамалы идиләр (Чыхыш 16:29; 35:3; Сајлар 15:32—36; Әрәмја 17:21). Шәнбәни позан адам өлүмлә ҹәзаландырылырды (Чыхыш 31:15).

Јәһуди тәгвиминдә бәзи ҝүнләр, һәмчинин једдинҹи вә әллинҹи илләр дә шәнбә адланырды. Шәнбә илиндә торпаг динҹә гојулмалы вә исраиллиләр борҹларыны тәләб етмәмәли идиләр (Лавилиләр 16:29—31; 23:6, 7, 32; 25:4, 11—14; Ганунун тәкрары 15:1—3).

Исанын гурбанлығы Шәнбә ганунуну ләғв етди

Нәјә ҝөрә Шәнбә гануну мәсиһиләрә аид дејил?

Шәнбә гануну јалныз Мусанын гануну алтында олан халга аид иди (Ганунун тәкрары 5:2, 3; Һизгијал 20:10—12). Аллаһ һеч вахт башга халглардан шәнбәни тәләб етмәјиб. Һәтта јәһудиләр белә Иса Мәсиһин гурбанлығы сајәсиндә, он ганун да дахил олмагла, Мусанын «ганунундан азад олдулар» (Ромалылара 7:6, 7; 10:4; Галатијалылара 3:24, 25; Ефеслиләрә 2:15). Буна ҝөрә дә мәсиһиләр Мусанын ганунуна јох, ән үстүн ганун олан мәһәббәт ганунуна риајәт едирләр (Ромалылара 13:9, 10; Ибраниләрә 8:13).

Шәнбә ҝүнү һагда јајылмыш јанлыш фикирләр

Сәһв: Аллаһ шәнбәни једдинҹи ҝүн истираһәт едәндә тәсис етмишди.

Доғру: Мүгәддәс Китабда дејилир: «Аллаһ једдинҹи ҝүнә бәрәкәт верди вә ону тәгдис етди, чүнки ҝөрдүјү бүтүн јаратма ишини гуртарыб һәмин ҝүн истираһәт етди» (Јарадылыш 2:3, МҮГӘДДӘС КИТАБ ШИРКӘТИ, 2009). Бу ајәдә инсанлара верилән ганундан јох, једдинҹи јарадылыш ҝүнүндә Аллаһын нә етдијиндән бәһс едилир. Мүгәддәс Китабын һеч бир јериндә јазылмајыб ки, кимсә Мусанын ҝүнләринә гәдәр шәнбәни гејд едиб.

Сәһв: Исраиллиләр Мусанын гануну алтында олмаздан әввәл шәнбәни гејд едирдиләр.

Доғру: Сина дағында оланда Муса исраиллиләрә деди: «Аллаһымыз Јеһова бизимлә Һурибдә әһд бағлајыб». Шәнбә дә бу әһдә дахил иди (Ганунун тәкрары 5:2, 12). Аллаһын шәнбә һагда дедикләри ҝөстәрир ки, бу исраиллиләр үчүн јени ҝөстәриш иди. Аллаһ исраиллиләрә демишди ки, шәнбә онлара Мисирдән хилас олмаларыны хатырладаҹаг. Бәс онда неҹә ола биләр ки, исраиллиләр шәнбәјә лап чохдан, Мисирдә олдуглары вахтдан әмәл едирдиләр? (Ганунун тәкрары 5:15). Нәјә ҝөрә онлара дејилмишди ки, једдинҹи ҝүн манна јығмасынлар? (Чыхыш 16:25—30). Һәмчинин нә үчүн онлар шәнбәни позан инсанла неҹә рәфтар едәҹәкләрини билмирдиләр? (Сајлар 15:32—36).

Сәһв: Шәнбә әбәди әһд олдуғу үчүн һәлә дә кечирилмәлидир.

Доғру: Бәзи Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәләриндә шәнбә «әбәди әһд» кими ҝөстәрилир (Чыхыш 31:16, МҮГӘДДӘС КИТАБ ШИРКӘТИ, 2009). Лакин «әбәди» кими тәрҹүмә олунан бу ибрани сөзү, әбәдилији јох, «гејри-мүәјјән ҝәләҹәјә гәдәр давам едән» заманы билдирир. Мәсәлән, Мүгәддәс Китабда бу сөз каһинлик һагда да дејилмишди вә Аллаһ тәхминән ики мин ил бундан әввәл буна сон гојмушду (Чыхыш 40:15; Ибраниләрә 7:11, 12).

Сәһв: Мәсиһиләр бу ҝүнү гејд етмәлидирләр, чүнки Иса өзү дә шәнбәјә риајәт едирди.

Доғру: Иса шәнбәни кечирирди, чүнки о, јәһуди олдуғу үчүн доғуландан Мусанын ганунуна риајәт етмәли иди (Галатијалылара 4:4). Исанын өлүмүндән сонра шәнбә дә дахил олмагла, Ганун әһди ләғв олунду (Колослулара 2:13, 14).

Сәһв: Һәвари Булус мәсиһи олса да, шәнбәни гејд едирди.

Доғру: Булус шәнбә ҝүнү синагога ҝирсә дә, шәнбәни гејд едән јәһудиләрә гошулмурду (Һәвариләрин ишләри 13:14; 17:1—3; 18:4). Һәмин вахт адәт-әнәнәјә әмәл етмәк әвәзинә, хош хәбәри тәблиғ едир вә орадакылары ибадәт етмәк үчүн јығышдыглары јерә дәвәт едирди (Һәвариләрин ишләри 13:15, 32). Булус тәкҹә шәнбә ҝүнү јох, «һәр ҝүн» тәблиғ едирди (Һәвариләрин ишләри 17:17).

Сәһв: Мәсиһиләрин шәнбәси базар ҝүнүнә дүшүр.

Доғру: Мүгәддәс Китабда мәсиһиләрин базар ҝүнүнү истираһәтә вә ибадәтә һәср етмәли олдугларына даир һеч бир ҝөстәриш јохдур. Еркән мәсиһиләр үчүн базар ҝүнү диҝәр ҝүнләр кими ади иш ҝүнү иди. Бир енсиклопедијада дејилир: «IV әсрдә Константин (бүтпәрәст Рома императору) базар ҝүнү мүәјјән ишләрин едилмәмәси илә бағлы фәрман вермишди вә о вахтдан бу ҝүн шәнбә характери дашымаға башлады *» («The International Standard Bible Encyclopedia»).

Базар ҝүнүнүн хүсуси ҝүн олдуғу фикрини јарада биләҹәк һансы ајәләр вар? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Булус «һәфтәнин илк ҝүнү», јәни базар ҝүнү һәмиманлылары илә јемәк үчүн бир јерә јығышмышды. Анҹаг бу, она ҝөрә иди ки, Булус ертәси ҝүн јола чыхаҹагды (Һәвариләрин ишләри 20:7). Һәмчинин бир чох јығынҹаглара дејилмишди ки, «һәр һәфтәнин биринҹи ҝүнү», базар ҝүнү пул ајырыб гыраға гојсунлар, анҹаг бу, садәҹә практики мәсләһәт иди. Бу ианәләр евдә сахланылырды, ибадәт етдикләри јерә ҝәтирилмирди (1 Коринфлиләрә 16:1, 2).

Сәһв: Һәр һәфтәнин бир ҝүнүнү истираһәтә вә ибадәтә ајырмаг дүзҝүн дејил.

Доғру: Мүгәддәс Китабда вурғуланыр ки, бу һәр мәсиһинин өз сечимидир (Ромалылара 14:5).

^ абз. 21 Һәмчинин бахын: «New Catholic Encyclopedia», икинҹи бурахылыш, XIII ҹилд, сәһифә 608.