Контентә кеч

Нәјә ҝөрә бу гәдәр чох мәсиһи мәзһәбләри вар?

Нәјә ҝөрә бу гәдәр чох мәсиһи мәзһәбләри вар?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Инсанлар Иса Мәсиһин тәлимләриндән истифадә едәрәк мүхтәлиф «мәсиһи» мәзһәбләри јаратмышдылар. Лакин Мүгәддәс Китаба әсасән, јалныз бир һәгиги мәсиһи јолу вар. Бунун нәјә ҝөрә белә олдуғунун үч сәбәбинә бахаг.

  1. Иса пејғәмбәр демишди ки, о, «һәгигәти» өјрәдир. Еркән мәсиһиләр дә «һәгигәт јолу»нда идиләр (Јәһја 8:32; 2 Бутрус 2:2; 2 Јәһја 4; 3 Јәһја 3). Бу ифадәләр ҝөстәрир ки, Иса пејғәмбәрин тәлимләринә зидд еһкамлар јајан инсанлар әсил мәсиһи јолу илә ҝетмирләр.

  2. Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, мәсиһиләрин арасында «фикир бирлији» олмалыдыр (1 Коринфлиләрә 1:10). Анҹаг мәсиһи мәзһәбләринин чоху мәсиһилијә хас олан әсас тәлимләри гәбул етмир. Белә мәзһәбләр һәгиги ола билмәз (1 Бутрус 2:21).

  3. Иса пејғәмбәрлик етмишди ки, чоху мәсиһи олдуғуну иддиа едәҹәк, анҹаг онун әмрләринә әмәл етмәјәҹәкләр вә о, бу ҹүр инсанлары инкар едәҹәк (Мәтта 7:21—23; Лука 6:46). Бәзи инсанлар һәгиги дини шәхси мараглары илә корлајан дин рәһбәрләри тәрәфиндән алдадылырлар (Мәтта 7:15). Лакин диҝәр инсанлар гулагларына хош ҝәлән шејләри јох, Мүгәддәс Китаб һәгигәтләринә гулаг асмаг истәдикләри үчүн мәсиһилијә ујғун јашамағы үстүн тутаҹаглар (2 Тимутијә 4:3, 4).

Буғда вә алаг отлары мәсәлиндә Иса һәгиги мәсиһилијә гаршы бөјүк үсјан (дөнүклүк) барәдә пејғәмбәрлик етмишди (Мәтта 13:24—30, 36—43). Узун мүддәт һәгиги мәсиһиликлә сахта мәсиһилик арасындакы фәрг һисс олунмајаҹагды. Анҹаг Иса ону да пејғәмбәрлик етмишди ки, дөнүклүк һәвариләрин өлүмүндән сонра инкишаф едәҹәк (Һәвариләрин ишләри 20:29, 30). Дөнүкләрин тәлимләри бир–бириндән фәргләнсә дә, онларын һамысы «һәгигәтдән узаглашыблар» (2 Тимутијә 2:18).

Иса һәмчинин пејғәмбәрлик етмишди ки, нәһајәт һәгиги вә сахта мәсиһилик арасындакы фәрг ајдын сезиләҹәк. Бу, бизим дөврдә, јәни «дөврүн јекуну»нда баш верди (Мәтта 13:30, 39).