Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәсиһин ҝәлиши нәдир?

Мәсиһин ҝәлиши нәдир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Јазыларда Мәсиһин ҝәләҹәкдә ҝәләрәк јер үзүндәки инсанлары мүһакимә едәҹәји вахт һагда он ики дәфә данышылыр *. Мисал үчүн, Мәтта 25:31—33 ајәләриндә дејилир:

«Инсан Оғлу бүтүн мәләкләрлә бирҝә өз ҹалалында ҝәлиб шанлы тахтына әјләшәҹәк. Бүтүн халглар онун өнүндә јығышаҹаг вә о, инсанлары чобан гојунлары кечиләрдән ајырдығы кими, бир-бириндән ајыраҹаг. Гојунлары сағ тәрәфинә, кечиләри исә сол тәрәфинә гојаҹаг».

Бу мүһакимә дөврү бәшәр тарихиндә бәнзәри олмамыш «бөјүк мүсибәт»ин бир һиссәси олаҹаг. Бу мүсибәтин кулминасија нөгтәси Армаҝеддон мүһарибәси олаҹаг (Мәтта 24:21; Вәһј 16:16). Мәсиһин дүшмәнләри, јәни онун нүмунәсиндә кечиләрә бәнзәдиләнләр әбәди мәһв ҹәзасына мәһкум едиләҹәкләр (2 Салоникилиләрә 1:9; Вәһј 19:11, 15). Онлардан фәргли олараг, Аллаһын салеһ хидмәтчиләри, јәни гојунлар «әбәди һәјата говушаҹаглар» (Мәтта 25:46).

Мәсиһ нә вахт ҝәләҹәк?

Иса демишди: «О ҝүнү вә сааты һеч кәс билмир» (Мәтта 24:36, 42; 25:13). Лакин о, ҝөзлә ҝөрүнән, чохҹәһәтли әламәт вермишди. Бу «әламәт» онун ҝәлишиндән әввәлки дөврү тәсвир едәҹәкди (Мәтта 24:3, 7—14; Лука 21:10, 11).

Мәсиһ руһани, јохса ҹисмани бәдәндә ҝәләҹәк?

Иса руһани бәдәндә дирилмишди. Демәли, руһани варлыг кими ҝәләҹәк, ҹисмани бәдәндә јох (1 Коринфлиләрә 15:45; 1 Бутрус 3:18). Буна ҝөрә дә Иса өлүмүндән бир ҝүн габаг һәвариләринә бу сөзләри демишди: «Бир аздан дүнја артыг мәни ҝөрмәјәҹәк» (Јәһја 14:19).

Мәсиһин ҝәлиши һагда јанлыш фикирләр

Јанлыш. Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, инсанлар Исанын «булудларын үзәриндә ҝәлдијини ҝөрәҹәк». Бу ону ҝөстәрир ки, Исанын ҝәлиши ҝөзлә ҝөрүнәҹәк (Мәтта 24:30).

Доғру. Мүгәддәс Китабда булудлар сөзү адәтән ҝөзлә ҝөрүнмәјән шејләрә аид едилир (Лавилиләр 16:2; Сајлар 11:25; Ганунун тәкрары 33:26). Мисал үчүн, Аллаһ Мусаја деди: «Гара булудда јанына ҝәләҹәјәм» (Чыхыш 19:9). Муса Аллаһы ҝөзлә ҝөрмүрдү. Ејнилә, Мәсиһ дә булудларын үзәриндә ҝәләндә инсанлар онун ҝәлишини ҝөзлә ҝөрмәсәләр дә, буну дәрк едәҹәкләр.

Јанлыш. Вәһј 1:7 ајәсиндә јазылыб ки, Мәсиһин ҝәлишини «һамы... өз ҝөзү илә ҝөрәҹәк». Бу сөзләри һәрфи мәнада баша дүшмәк лазымдыр.

Доғру. Мүгәддәс Китабда «ҝөз» вә «ҝөрмәк» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзләри бәзән физики ҝөзләрлә ҝөрмәк јох, ајырд едә билмәк вә ја дәрк етмәк кими истифадә олунур * (Мәтта 13:15; Лука 19:42; Ромалылара 15:21; Ефеслиләрә 1:18). Мүгәддәс Китабда дејилир ки, дирилмиш Иса «әлчатмаз нурда јашајан, инсанлардан һеч кәсин ... ҝөрә билмәдији кәсдир» (1 Тимутијә 6:16). Беләликлә, «ону һамы... өз ҝөзү илә ҝөрәҹәк» ифадәси о демәкдир ки, бүтүн инсанлар Исанын Аллаһын һөкмүнү иҹра едән кәс олдуғуну баша дүшәҹәкләр (Мәтта 24:30).

Јанлыш. Јәһја 7 ајәсиндәки сөзләр Исанын ҹисимдә ҝәләҹәјини ҝөстәрир.

Доғру. Мүгәддәс Китабын бу ајәсиндә дејилир: «Дүнјада Иса Мәсиһин ҹисимдә ҝәлдијини гәбул етмәјән чохлу јаланчы пејда олуб».

Һәвари Јәһјанын ҝүнләриндә бәзиләри Исанын јер үзүнә ҹисимдә ҝәлдијини инкар едирдиләр. Онлар гностикләр адланырды. 2 Јәһја 7 ајәсиндә онларын бу јалан иддиасы тәкзиб едилир.

^ абз. 3 Инсанларын бир чоху Исанын ҝәлишини «икинҹи зүһур» вә ја «икинҹи ҝәлиш» кими адландырсалар да, бу терминләр Мүгәддәс Китабда јохдур.

«Инсан Оғлу бүтүн мәләкләрлә бирҝә өз ҹалалында ҝәлиб шанлы тахтына әјләшәҹәк. Бүтүн халглар онун өнүндә јығышаҹаг вә о, инсанлары чобан гојунлары кечиләрдән ајырдығы кими, бир-бириндән ајыраҹаг. Гојунлары сағ тәрәфинә, кечиләри исә сол тәрәфинә гојаҹаг».

^ абз. 14 «The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament» (1981) китабынын 451 вә 470-ҹи сәһифәләринә бахын.