Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бәли, едә биләр. Та гәдимдән бизим ҝүнләрәдәк ҝәлиб чатан вә һикмәтли мәсләһәтләр топлусу олан Мүгәддәс Китаб ваҹиб суаллара ҹаваб верир. Аллаһын Кәламы һәмчинин сизә хошбәхт олмаға вә һәјатдан мәмнунлуг дујмаға көмәк едә биләр. Бәзи суалларын ҹавабларыны нәзәрдән кечирәк.

  1. Јарадан мөвҹуддурму? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «һәр шејин јараданы» Аллаһдыр (Вәһј 4:11). Бир Јарадан кими, О, бизим хошбәхт олмағымыз вә һәјатдан мәмнунлуг дујмағымыз үчүн нәјә еһтијаҹымыз олдуғуну јахшы билир.

  2. Аллаһ мәнимлә марагланырмы? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «О, һеч биримиздән узаг дејил» (Һәвариләрин ишләри 17:27). О, һәјатынызда баш верәнләрлә марагланыр вә сизә уғур газанмағыныз үчүн көмәк етмәк истәјир (Јешаја 48:17, 18; 1 Петер 5:7).

  3. Аллаһы танымаг өзүмү јахшы һисс етмәјимә неҹә көмәк едә биләр? Аллаһ бизи руһани тәләбатла — һәјатын мәнасыны вә мәгсәдини баша дүшмәјә сөвг едән анаданҝәлмә истәклә јарадыб (Матта 5:3). Һәмчинин руһани тәләбатымыза Јараданымызы танымаг вә Онунла мүнасибәтдә олмаг истәји дә дахилдир. Аллаһ сизин Ону танымаг сәјинизи дәстәкләјәҹәк, чүнки Мүгәддәс Китабда дејилир: «Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (Јагуб 4:8).

Милјонларла инсанлар өз тәҹрүбәләринә әсасән дејә биләрләр ки, Аллаһла достлуг мүнасибәтләри гурандан сонра һәјатлары јахшылашыб вә мәмнундурлар. Аллаһы танымаг һәјатынызы нараһатчылыглардан там азад етмәсә дә, Мүгәддәс Китабдакы мүдрик мәсләһәтләри сизә нөвбәти саһәләрдә көмәк едәҹәк:

Мүгәддәс Китабы әлдә рәһбәр тутдугларыны иддиа едән бир чох динләр, әслиндә, онун тәлимләринә риајәт етмирләр. Белә динләрдән фәргли олараг, Мүгәддәс Китабын тәлимләринә сых әмәл едән һәгиги дин сизә Аллаһы танымаға көмәк едәҹәк.