Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Төврат, Зәбур вә Инҹилин инсан тәфәккүрүнүн мәһсулу олдуғуну демәк олармы?

Төврат, Зәбур вә Инҹилин инсан тәфәккүрүнүн мәһсулу олдуғуну демәк олармы?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

«Мүгәддәс Јазылар», «Мүгәддәс Китаб», јахуд «Төврат, Зәбур вә Инҹил» кими танынан јазыларда чохлу мүдрик кәлмәләр јер алыр. Бәс онларын мүәллифи кимдир? Ҝөрүн бу һагда онун өзүндә нә дејилир: «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһ тәрәфиндән илһамланмышдыр» (Инҹил, 2 Тимотејә 3:16). Буну диҝәр амилләр дә тәсдиг едир. Мәсәлән:

  • Нә гәдәр ҹәһд ҝөстәрсәләр дә, һеч ким Мүгәддәс Јазыларын тарихи ҹәһәтдән дәгиглијини шүбһә алтына ала билмәмишдир.
  • Аллаһын ҝөстәриши илә Мүгәддәс Јазылары гәләмә аланлар буну тәмиз үрәкдән едирдиләр. Онлар һәтта өз сәһвләрини белә ачыг сөјләјирдиләр. Бу да Мүгәддәс Китаба олан етибары бирә беш артырыр.
  • Мүгәддәс Јазылар боју бир әсас мөвзудан бәһс олунур: Аллаһын бәшәријјәт үзәриндә һөкмранлығына бәраәт газандырылмасы вә гурдуғу сәмави һөкумәти васитәсилә нијјәтләрини һәјата кечирилмәси.
  • Мин илләр өнҹә јазылмасына бахмајараг, Мүгәддәс Јазыларда елмә зидд олан һеч бир фикир јохдур.
  • Рәсми шәкилдә тәсдиг олунмуш тарихи һадисәләр Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләринин дәгиглијинә ишарә едир.