Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һомосексуализм барәдә нә дејир?

Мүгәддәс Китаб һомосексуализм барәдә нә дејир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Инсанын Јараданы олан Аллаһын нијјәтинә ҝөрә, секс јалныз рәсми никаһлары олан киши илә гадын арасында јолвериләндир (Јарадылыш 1:27, 28; Левилиләр 18:22; Сүлејманын мәсәлләри 5:18, 19). Аллаһын Кәламында евли олмајан киши илә гадынын, еләҹә дә ејниҹинсли инсанларын ҹинси әлагәдә олмасы мүһакимә едилир (1 Коринфлиләрә 6:18). Бура диҝәр инсанын ҹинсијјәт органларыны сығалламаг, о ҹүмләдән орал вә анал секс дә дахилдир.

Мүгәддәс Јазыларда һомосексуализм мүһакимә едилсә дә, һәмин инсанлара нифрәт етмәли олдуғумуз дејилмир. Аллаһ Өз хидмәтчиләрини «һамыја һөрмәт [етмәјә]» сәсләјир (1 Петер 2:17, Инҹил, 1996).

Инсан һомосексуалјөнүмлү доғула биләр?

Мүгәддәс Китабда һомосексуализмин тәбиәти мүзакирә едилмир, лакин орада дејилир ки, бүтүн инсанлар Аллаһын әмрләринә зидд давранмаг мејили илә доғулур (Ромалылара 7:21—25). Мүгәддәс Китаб диггәти һомосексуал арзуларын сәбәбләринин мүзакирәсинә јөнәлтмир, әксинә, бу кими әмәлләри гадаған едир.

Өз ҹинсинә мејил салан инсан Аллаһы неҹә разы сала биләр?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ҹинси әхлагсызлыға, натәмизлијә, шәһвәтә, еһтираса... мејилләри өлдүрүн» (Колослулара 3:5). Пис һәрәкәтләрә сәбәб олан пис арзулары өлдүрмәк үчүн инсан ҝәрәк фикирләринә нәзарәт етсин. Әҝәр о, һәр заман ләјагәтли, тәмиз шејләр барәдә дүшүнсә, пис арзулардан азад ола биләр (Филипилиләрә 4:8; Јагуб 1:14, 15). Әввәл-әввәл буну етмәк чох чәтин олса да, сонрадан асанлашаҹаг. Аллаһ сөз верир ки, бу ҹүр мүбаризә апаран инсана әглини «һәрәкәтә ҝәтирән гүввә» илә јениләшмәјә көмәк едәҹәк (Ефеслиләрә 4:22—24).

Һетеросексуал мејилләри олан милјонларла инсанлар да ејни мүбаризәни апармалы олурлар. Мәсәлән, аилә гурмаг шанслары бир о гәдәр јүксәк олмајан, јахуд да ҹинси әлагәдә ола билмәјән инсанла евли олан кәсләр ширникдириҹи тәсирләрә бахмајараг, өз ҹинси истәкләрини нәзарәт алтында сахлајырлар. Бунунла белә, онлар хошбәхтдирләр. Өз ҹинсинә мејилли оланлар Аллаһы, һәгигәтән дә, разы салмаг истәјирләрсә, онлардан ибрәт ҝөтүрә биләрләр (Ганунун тәкрары 30:19).