Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Китабда дөјмә һагда јалныз бир дәфә, Левилиләр 19:28 ајәсиндә јазылыб: «Бәдәнинизә һеч бир шәкил дөјдүрмәјин». Аллаһ исраиллиләрә бу әмри вермәклә онлары бәдәнләринә өз танрыларынын адларыны вә ја символларыны дөјдүрән гоншу халглардан фәргләндирди (Ганунун тәкрары 14:2). Аллаһын мүасир хидмәтчиләри исраиллиләрә верилән Ганун алтында олмасалар да, онун әсасыны тәшкил едән принсипләрә ҹидди јанашмалыдырлар.

Аллаһа ибадәт едән инсан бәдәнинә дөјмә вә ја нахыш вурдура биләр?

Ашағыдакы Мүгәддәс Китаб ајәләри сизә гәрар вермәјә көмәк едәҹәк:

  • «Гадынлар да өзләрини... әдәб-әрканла... бәзәсинләр» (1 Тимотејә 2:9,10). Бу принсип һәм гадынлара, һәм дә кишиләрә аиддир. Биз башгаларынын һиссләринә һөрмәтлә јанашмалы вә өзүмүзә һәддән артыг диггәт ҹәлб етмәмәлијик.

  • Бәзиләри дөјмәләр васитәсилә өз индивидуаллыгларыны ифадә етмәк, диҝәрләри исә мүстәгил олдугларыны вә бәдәнләринә истәдикләри һәр шеји етмәјә һаглары чатдығыны ҝөстәрмәк истәјирләр. Анҹаг Мүгәддәс Китаб Аллаһын хидмәтчиләрини сәсләјир: «Бәдәнинизи дири, мүгәддәс вә мәгбул гурбан кими Аллаһа тәгдим един; зеһнинизи мүгәддәс хидмәтин иҹрасына сәрф един» (Ромалылара 12:1). Нәјә ҝөрә бәдәнинизә дөјмә вурдурмаг истәдијинизи јахшы-јахшы ҝөтүр-гој един. Әҝәр сиз буну садәҹә дәблә ајаглашмаг вә ја мүәјјән бир група аид олдуғунузу ҝөстәрмәк истәдијиниз үчүн едирсинизсә, нәзәрә алын ки, бир вахтдан сонра фикриниз асанлыгла дәјишә биләр, амма дөјмә галаҹаг. Нијјәтләринизи тәһлил етмәк сизә мүдрик гәрар вермәкдә көмәк едәҹәк (Сүлејманын мәсәлләри 4:7).

  • «Чалышганын нијјәти хејир ҝәтирәр, тәләсән еһтијаҹ ичинә дүшәр» (Сүлејманын мәсәлләри 21:5). Чох вахт бәдәнә дөјмә вурдурмаг гәрары тәләм-тәләсик верилир, лакин бу гәрар инсанларла мүнасибәтә вә ишҝүзар әлагәләрә узунмүддәтли тәсир ҝөстәрә биләр. Дөјмәни силдирмәк һәм баһалы, һәм дә ағрылы проседурдур. Арашдырмалар, еләҹә дә ҝетдикҹә чохалан дөјмәсилмә бизнеси ҝөстәрир ки, дөјмә вурдуранларын бөјүк гисми сонрадан ондан азад олмаг истәјир.