Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Депрессијадајамса, Мүгәддәс Китабын мәнә көмәји дәјә биләрми?

Депрессијадајамса, Мүгәддәс Китабын мәнә көмәји дәјә биләрми?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бәли, биләр, чүнки ән јахшы көмәк «үзүнтүлү оланлара тәсәлли верән Аллаһ»дан ҝәлир (2 Коринфлиләрә 7:6, Инҹил—1993)

Депрессијада оланлара Аллаһ неҹә дајаг олур?

  • Тагәт вермәклә. Аллаһ проблемләринизи арадан галдырмагла јох, онлара таб ҝәтирмәк үчүн ҝүҹ истәдијиниз дуалара ҹаваб вермәклә тәсәлли верир (Филипилиләрә 4:13). Әмин ола биләрсиниз ки, О, сизи динләмәјә һәмишә һазырдыр, чүнки Мүгәддәс Китабда дејилир: «Рәбб гәлбисыныглара јахындыр, О, руһән әзилмишләри гуртарыр» (Мәзмур 34:18). Һәтта үрәјиниздән кечәнләри ифадә едә билмәсәниз дә, Аллаһ сизин фәрјадынызы ешидир (Ромалылара 8:26, 27).

  • Башгаларынын нүмунәләри илә. Мүгәддәс Китабы јазанлардан бири Аллаһа дуа едирди: «Ја Рәбб, дәринликләрдән Сәни сәсләјирәм». Бу мәзмурчу Аллаһын бизим ҝүнаһларымызы бағышладығыны вә бунунла да бизи виҹдан әзабындан гуртардығыны өзүнә хатырлатмагла депрессија илә мүбаризә апарырды. О, Аллаһа демишди: «Бизим тәгсирләримизи сијаһыја алсан, бәс, еј Худавәнд, ким бунун гаршысында дајана биләр? Амма Сән бағышлајансан, она ҝөрә һамы Сәндән чәкинир» (Мәзмур 130:1, 3, 4).

  • Үмид вермәклә. Бизә тәсәлли вермәклә јанашы, Аллаһ вәд едир ки, депрессијаја сәбәб олан бүтүн амилләри ҝәләҹәкдә арадан галдыраҹаг. Онун бу вәди һәјата кечәндә «әввәлки ишләр [депрессија да дахил олмагла] бир даһа хатырланмајаҹаг, һеч јада дүшмәјәҹәк» (Јешаја 65:17).

Гејд: Аллаһдан көмәк истәмәклә јанашы, Јеһованын Шаһидләри клиник депрессија кими хәстәликләрин мүалиҹәси үчүн һәкимләрә мүраҹиәт едирләр (Марк 2:17). Анҹаг биз һәр һансы бир мүалиҹә үсулу тәклиф етмирик. Биз һесаб едирик ки, бу кими мәсәләләрдә һәр кәс өзү гәрар вермәлидир.