Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Јазылары баша дүшмәк үчүн сизә нәјин лазым олдуғуну онун өзү ҝөстәрир. Мәншәјиниздән асылы олмајараг, сиз Мүгәддәс Китабы баша дүшә биләрсиниз, чүнки о, «чәтин вә әлчатмаз дејил» (Ганунун тәкрары 30:11).

Мүгәддәс Китабы баша дүшмәк үчүн сизә лазымдыр:

  1. Дүзҝүн әһвал-руһијјә. Мүгәддәс Китабы Аллаһын Кәламы кими гәбул един. Тәвазөкар олун, чүнки Аллаһ мәғрурлары бәјәнмир (1 Салониклиләрә 2:13; Јагуб 4:6). Кор-коранә һәр шејә инанмајын — Аллаһ истәјир ки, сиз «зеһнинизи» ишә саласыныз (Ромалылара 12:1, 2).

  2. Аллаһдан мүдриклик диләјин. Сүлејманын мәсәлләри 3:5 ајәсиндә дејилир: «Өз идракына етибар етмә». Әксинә, «Аллаһдан даима [диләјин]» ки, Мүгәддәс Китабы баша дүшмәк үчүн сизә мүдриклик версин (Јагуб 1:5).

  3. Мүнтәзәм шәкилдә арашдырын. Әҝәр Мүгәддәс Китабы вахташыры јох, мүнтәзәм шәкилдә арашдырсаныз, даһа чох фајда әлдә едәҹәксиниз (Јешуа 1:8).

  4. Мөвзулары ардыҹыллыгла арашдырын. Мүгәддәс Китабдакы мөвзулары ардыҹыллыгла арашдырмаг конкрет мөвзу һаггында орада јазыланлары тәһлил етмәк демәкдир. Бу, Мүгәддәс Китабын тәлимләрини өјрәнмәк үчүн чох јахшы үсулдур. Илк өнҹә «ибтидаи тәлимләри» арашдырын, сонра исә даһа мүрәккәб тәлимләрә кечин (Ибраниләрә 6:1, 2). Сиз ҝөрәҹәксиниз ки, ајәләри бир-бири илә мүгајисә етмәк мүмкүндүр, еләҹә дә өјрәнәҹәксиниз ки, Мүгәддәс Китабын мүхтәлиф һиссәләри, һәтта «чәтин баша дүшүлән» ајәләри белә өзләри-өзләрини изаһ едир (2 Петер 3:16).

  5. Көмәк истәјин. Мүгәддәс Китаб бизә көмәк алмаг үчүн ону јахшы баша дүшәнләрә мүраҹиәт етмәји мәсләһәт ҝөрүр (Һәвариләрин ишләри 8:30, 31). Јеһованын Шаһидләри пулсуз-тәмәннасыз Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси тәклиф едирләр. Аллаһын гәдим хидмәтчиләри кими, онлар да Мүгәддәс Китабын әслиндә нә өјрәтдијини баша салмаг үчүн даима ајәләрә истинад едирләр (Һәвариләрин ишләри 17:2, 3).

Сизә лазым дејил:

  1. Али тәһсил вә ја чох биликли олмаг. Иса пејғәмбәрин 12 һәвариси Мүгәддәс Јазылары баша дүшүр, үстәлик, башгаларыны да өјрәдирдиләр, һалбуки бәзи инсанлар онлары «савадсыз, садә адам» һесаб едирди (Һәвариләрин ишләри 4:13).

  2. Пул. Сиз Мүгәддәс Јазылары пулсуз өјрәнә биләрсиниз. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Тәмәннасыз алмысыныз, тәмәннасыз да верин» (Матта 10:8).