Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китабдакы рәгәмләр нәји билдирир? Нумеролоҝија Мүгәддәс Китаба зиддир?

Мүгәддәс Китабдакы рәгәмләр нәји билдирир? Нумеролоҝија Мүгәддәс Китаба зиддир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Китабдакы рәгәмләр чох вахт һәрфи мәнада истифадә олунур, амма онлар бәзән символик мәнада ишләдилир. Адәтән, бу, контекстдән ајдын ҝөрүнүр. Ҝәлин Мүгәддәс Китабда истифадә олунан рәгәмләрин символик мәналарына нәзәр салаг.

  • 1 Бирлик, вәһдәт демәкдир. Мисал үчүн, Иса пејғәмбәр Аллаһа дуа едәндә шаҝирдләрини нәзәрдә тутараг демишди: «Һамысы бир олсун» (Јәһја 17:20, 21, Инҹил, 1996; Матта 19:6).

  • 2 Мәһкәмә ишләриндә һансыса һадисәнин доғрулуғуну ики шаһид тәсдиг етмәли иди (Ганунун тәкрары 17:6). Буна бәнзәр тәрздә, ҝөрүнтүнүн вә ја сөзүн ики дәфә тәкрарланмасы онун доғру вә етибаралајиг олдуғуну ҝөстәрир. Мәсәлән, Јусиф фиронун јухусуну јозанда деди: «Фирон јухуну ики дәфә ҝөрүб, чүнки Аллаһ белә гәрара ҝәлмишдир вә тезликлә бу иши ҝөрәҹәк» (Јарадылыш 41:32). Даниел пејғәмбәрин Мидија-Фарс һагда ҝөрдүјү ҝөрүнтүдә олдуғу кими, «ики бујнуз» икили империјаны тәмсил едә биләр.

  • 3 Үч нәфәрин шаһидлији һадисәнин һәгигилијинин данылмаз сүбуту олдуғу кими, ҝөрүнүр, бир шејин үч дәфә тәкрарланмасы онун гәтилијини артырыр вә ја вурғулајыр (Језекел 21:27; Һәвариләрин ишләри 10:9—16; Вәһј 4:8; 8:13).

  • 4 Бу рәгәм нәјинсә формасынын вә ја функсијасынын бүтөвлүјүнү тәмсил едә биләр. Нүмунә олараг «јерин дөрд [уҹу]» ифадәсини ҝөстәрмәк олар (Вәһј 7:1; 21:16; Јешаја 11:12).

  • 6 Једди рәгәминдән бир әдәд аз олан алты рәгәми чох вахт натамамлығы, гејри-камиллији билдирир, еләҹә дә Аллаһын дүшмәнләри илә әлагәдар истифадә олуна биләр (1 Салнамәләр 20:6; Даниел 3:1; Вәһј 13:18).

  • 7 Бу рәгәм чох вахт тамлығы билдирир. Мисал үчүн, Аллаһ исраиллиләрә Јерихонун әтрафында једди ҝүн дөврә вурмағы, једдинҹи ҝүн исә једди дәфә дөврә вурмағы тапшырмышды (Јешуа 6:15). Мүгәддәс Китабда једди рәгәми илә бағлы бу кими нүмунәләр чохдур (Левилиләр 4:6; 25:8; 26:18; Мәзмур 119:164; Вәһј 1:20; 13:1; 17:10). Бир дәфә Иса Петерә демишди ки, о, гардашыны «једди дәфә јох», «јетмиш једди дәфә» бағышламалыдыр. Бу һадисәдә «једди» рәгәминин тәкрарланмасы һәдсизлији билдирир (Матта 18:21, 22).

  • 10 Бу рәгәм нәјинсә бүтөвлүјүнү вә ја ҹәмини тәмсил едә биләр (Чыхыш 34:28; Лука 19:13; Вәһј 2:10).

  • 12 Ҝөрүнүр, бу рәгәм Аллаһын тәсис етдији гурулушу бүтөвлүју илә ҝөстәрир. Мисал үчүн, һәвари Јәһја ҝөјләрлә бағлы ҝөрүнтүсүндә «бүнөврәси он ики дашдан» олан, дашларын үстүндә исә «он ики [һәваринин] ады» јазылан бир шәһәр ҝөрмүшдү (Вәһј 21:14; Јарадылыш 49:28). 12-јә там бөлүнән рәгәмләр дә ејни мәнаны дашыја биләр (Вәһј 4:4; 7:4—8).

  • 40 Бәзи һөкм вә ја ҹәза мүддәтләри бу рәгәмлә бағлы иди (Јарадылыш 7:4; Језекел 29:11, 12).

Нумеролоҝија вә ҝематрија

Мүгәддәс Китабдакы рәгәмләрин символик мәнасынын рәгәмләрдә, онларын комбинасијасында вә ҹәмләриндә мистик мәна ахтаран нумеролоҝија илә һеч бир әлагәси јохдур. Мәсәлән, һәрфләри илә рәгәмләри тутушдуран ҝематрија адлы нумероложи системин көмәјилә јәһуди кабалистләри Ибраниҹә Мүгәддәс Јазыларда ҝизли мәна ахтармышлар. Нумеролоҝија фалчылығын бир нөвү олдуғу үчүн Јеһова Аллаһ ону рәдд едир (Ганунун тәкрары 18:10—12).