Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Христиан дүнјасынын гејд етдији Пасха бајрамы Аллаһын Кәламына әсасланмыр. Бу бајрамын тарихинә нәзәр салсаг, онун әслиндә гәдим мәһсулдарлыг ајинләри илә бағлы олдуғуну ҝөрәҹәксиниз. Ҝәлин ашағыдакы мәгамлара нәзәр салаг.

  1. Ады. «Британија енсиклопедијасы»нда дејилир: «Инҝилис ады олан “Истер” (азәрбајҹанҹа “Пасха”) намәлум мәншәјә маликдир; англо-саксон каһини Венеребл Беде бу бајрамын адыны 8-ҹи әсрдә англо-саксонларын баһар илаһәси Еостерин адындан ҝөтүрмүшдүр. Башгалары исә ону финикијалыларын мәһсулдарлыг илаһәси Астарта (бабиллиләрдә Иштар) илә әлагәләндирирләр».

  2. Довшанлар. Мәһсулдарлыг символу олан довшанлар «авропалыларын вә Јахын Шәргин бүтпәрәст баһар бајрамларындан вә гәдим мәрасимләриндән бизим ҝүнләрәдәк ҝәлиб чатмышдыр» («Британија енсиклопедијасы»).

  3. Јумурталар. Бир мифоложи лүғәтә әсасән, Пасха довшанынын ҝәтирдији ҝүман едилән Пасха јумурталарыны овламаг адәти «садәҹә ушаг ојуну јох, мәһсулдарлыг ајининин изләридир» («Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend»). Бәзи мәдәнијјәтләрдә инанырлар ки, бәзәдилмиш Пасха јумурталары «сеһирли шәкилдә хошбәхтлик, фираванлыг, сағламлыг вә тәһлүкәсизлик бәхш едә биләр» («Traditional Festivals»).

  4. Јени Пасха либасы. «Скандинавија илаһәси олан Баһары, јәни Истери көһнә либасда гаршыламаг һөрмәтсизлик сајылырды вә бәдбәхтлик ҝәтирдији һесаб едилирди» («The Giant Book of Superstitions»).

  5. Ҝүнәшин доғмасы илә бағлы ајинләр. Бу, гәдимдә ҝүнәшә ибадәт едәнләрин «јаз ҝеҹә-ҝүндүз бәрабәрлији заманы ҝүнәши вә онун бүтүн тәбиәтә јени һәјат верән гүввәсини гаршыламаг» ајинләрилә әлагәли иди («Celebrations—The Complete Book of American Holidays»).

Бајрамлара һәср олунмуш бир китабда бүтпәрәст Пасханын мәншәји чох ҝөзәл изаһ олунур: «Шүбһә јохдур ки, Килсә һәлә тәзә-тәзә јаранаркән бүтпәрәстләрин гәдим адәт-әнәнәләрини мәнимсәјиб онлара мәсиһчи дону ҝејиндирмишди» («The American Book of Days»).

Мүгәддәс Китабда Аллаһа Онун бәјәнмәдији ајинләри вә адәт-әнәнәләри иҹра етмәклә ибадәт етмәк мүһакимә олунур (Марк 7:6—8). 2  Коринфлиләрә 6:17 ајәсиндә дејилир: «Онларын арасындан чыхын, — дејир Јеһова, — бир дә мурдар шејләрә тохунмајын». Аллаһы разы салмаг истәјән инсан бүтпәрәст мәншәји олан Пасха бајрамыны гејд етмәмәлидир.

 

үгәддәс Китабда Пасха барәдә нә дејилир?