Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китабда Милад бајрамы һагда нә дејилир?

Мүгәддәс Китабда Милад бајрамы һагда нә дејилир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Китабда Иса пејғәмбәрин нә доғум тарихи гејд олунур, нә дә дејилир ки, биз о ҝүнү бајрам етмәлијик. «Мак-Клинток вә Стронгун енсиклопедијасы»нда јазылыб: «Милад бајрамыны гејд етмәк Аллаһын бујруғу дејил вә [Инҹилә] әсасланмыр».

Милад бајрамынын тарихчәсини арашдырсаг, онун көкләринин, әслиндә, бүтпәрәст дини ајинләрә ҝедиб чыхдығыны ҝөрәҹәјик. Мүгәддәс Китабда ҝөстәрилир ки, Аллаһын бәјәнмәдији шәкилдә едилән ибадәти О гәбул етмир (Чыхыш 32:5—7).

Милад адәтләринин тарихи

  1. Иса пејғәмбәрин доғум ҝүнүнүн гејд едилмәси. «Еркән мәсиһчиләр [Исанын] доғум ҝүнүнү гејд етмирдиләр, чүнки онлар һесаб едирдиләр ки, истәнилән адамын ад ҝүнүнү гејд етмәк бүтпәрәстләрин адәтидир» («Uorld buk» ensiklopediyası).

  2. Декабрын 25-и. Иса Мәсиһин һәмин ҝүндә анадан олдуғуна һеч бир сүбут јохдур. Чох еһтимал ки, Килсә рәһбәрләринин бу тарихи сечмәкдә мәгсәди ону гыш ҝүн дөнүмү заманы вә ја һәмин әрәфәдә гејд олунан бүтпәрәст бајрамлара ујғунлашдырмаг иди.

  3. Һәдијјәләр вермәк, зијафәт вә шәнликләр. Бир енсиклопедијада дејилир: «Ромалыларын декабрын орталарында гејд етдикләри Сатурналија бајрамы Милад бајрамынын бир чох шән адәт-әнәнәләринин ҝөтүрүлдүјү мәнбәдир. Бу бајрамын тәмтәраглы зијафәтләр вермәк, һәдијјәләр етмәк вә шам јандырмаг кими әнәнәләри бизим ҝүнләрәдәк ҝәлиб чатыб». («The Encyclopedia Americana»). «Британија енсиклопедијасы»на әсасән, Сатурналија бајрамы заманы «һамы ишинә-ҝүҹүнә ара верирди».

  4. Милад ишыглары. «Дин енсиклопедијасы»на әсасән, авропалылар гыш ҝүн дөнүмүнү гејд етмәк вә пис руһлары говмаг үчүн евләрини «шамларла вә һәр нөв һәмишәјашыл биткиләрлә» бәзәјирдиләр.

  5. Һәмишәјашыл биткиләр. «Друидләр бағамбурҹ биткисинин хүсуси сеһирли гүввәјә малик олдуғуну зәнн едирдиләр. Һәмишәјашыл пиркал ағаҹына ҝүнәшин гајыдаҹағынын зәманәти кими ситајиш едирдиләр» («The Encyclopedia Americana»).

  6. Милад ағаҹы. «Бүтпәрәст Авропа халглары арасында ағаҹа ибадәт ҝениш јајылмышды вә онлар христианлығы гәбул етдикдән сонра да бу әнәнә давам етди». Ағаҹа ибадәт бир чох адәт вә әнәнәләрдә, о ҹүмләдән «гышын орталарында гејд олунан бајрамлар заманы евин ҝиришиндә вә ја ичиндә шам ағаҹынын гојулмасында» өз әксини тапды («Britaniya ensiklopediyası»).