Контентә кеч

Клиники өлүм вәзијјәтиндә оланларын данышдыглары нәји фикирләшмәјә әсас вермир?

Клиники өлүм вәзијјәтиндә оланларын данышдыглары нәји фикирләшмәјә әсас вермир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Клиники өлүм вәзијјәтиндә оланларын бир чоху дејир ки, өзләрини бәдәнләриндән ајры, парлаг ишыг, јахуд да ки мөһтәшәм ҝөзәллијә малик јер ҝөрүбләр. «Өлүм хатирәләри» адлы бир китабда дејилир: «Бу вәзијјәтә дүшәнләрин бәзиләри һесаб едирләр ки, онлара бир анлыг башга аләми ҝөрмәк нәсиб олуб» (Recollections of Death). Бу кими һаллар һагда Мүгәддәс Китабда һеч нә дејилмәсә дә, орада јазылан ваҹиб һәгигәтләр ҝөстәрир ки, бу, нөвбәти һәјатын ҝөрүнтүләри дејил.

Өлүләр шүурсуз вәзијјәтдәдирләр.

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «өлүләр һеч нә билмир» (Ваиз 9:5). Өлән инсан һәјатын вә ја тәфәккүрүн нөвбәти мәрһәләсинә кечмир, о садәҹә мөвҹудлуғуна сон гојур. Бәдән өлдүкдә јашамаға давам едән өлмәз руһ тәлими Мүгәддәс Китаба әсасланмыр (Ваиз 9:10). Беләликлә, клиники өлүм вәзијјәтиндәки ҝөрүнтүләрин һеч бири ҝөјләр һәјатынын, ҹәһәннәмин вә ја өлүмдән сонракы һәјатын ани ҝөрүнтүләри ола билмәз.

Лазар өлүмдән сонракы һәјат һагда нә демишди?

Мүгәддәс Китабда Лазарын ҝерчәк өлүм һадисәси гејд олунуб. О, өлүмүндән дөрд ҝүн сонра Иса пејғәмбәр тәрәфиндән дирилдилмишди (Јәһја 11:38—44). Әҝәр Лазар өлүмдән сонракы һәјаты дадмыш олсајды, Иса пејғәмбәрин ону јенидән јер үзүндәки һәјата гајтармасы инсафсызлыг оларды. Анҹаг Мүгәддәс Китабда Лазарын сонракы һәјаты ҝөрдүјү һагда бир кәлмә белә дејилмир. Әҝәр о өлдүкдән сонра јашамыш олсајды, шүбһәсиз, бу һагда данышарды. Ваҹиб бир мәгам да одур ки, Иса пејғәмбәр Лазарын өлүмүнү јухуја бәнзәтди вә бунунла ҝөстәрди ки, өлү вәзијјәтдә оланда онун әтрафда баш верәнләрдән үмумијјәтлә хәбәри јох иди.