Контентә кеч

Алимләр Иса пејғәмбәри тарихи шәхсијјәт кими гәбул едирләрми?

Алимләр Иса пејғәмбәри тарихи шәхсијјәт кими гәбул едирләрми?

Иса пејғәмбәрин реал тарихи шәхсијјәт олдуғуну гәбул етмәк үчүн алимләрин кифајәт гәдәр әсаслары вар. Иса Мәсиһ вә онун еркән давамчыларынын хатырландығы биринҹи вә икинҹи әсрдә јашамыш тарихчиләрин әсәрләринә даир «Британија Енсиклопедијасы»нда (2002-ҹи илин нәшри) дејилир: «Бу мүстәгил мәнбәләр ону ҝөстәрир ки, гәдим заманларда һәтта мәсиһилијин дүшмәнләри белә Иса [Мәсиһи] тарихдә мөвҹуд олмуш шәхсијјәт кими гәбул едирдиләр; илк дәфә вә һеч бир әсасы олмадан Иса Мәсиһин мөвҹудлуғуна шүбһәләр XVIII әсрин сонларында, XIX әсрдә вә XX әсрин әввәлләриндә јајылмаға башлады».

«Бу ҝүн һеч бир мөтәбәр алим Јусиф оғлу Иса адлы јәһудинин нә вахтса јашадығыны дана билмәз. Алимләрин чоху разылашаҹаг ки, онун ҝөрдүјү ишләр вә тәлимләри барәдә әлимиздә кифајәт гәдәр чохлу мәлумат вар», — дејә 2006-ҹы илдә дәрҹ едилмиш бир нәшрдә гејд олунур («Jesus and Archaeology»).

Һәгигәтән дә, Мүгәддәс Јазылардан Иса Мәсиһин реал тарихи шәхсијјәт олдуғу ҝөрүнүр. Орада онун әҹдадларынын, еләҹә дә јахын гоһумларынын адлары чәкилир (Инҹил, Матта 1:1; 13:55). Һәмчинин орада онун дөврүндә јашамыш дөвләт башчыларынын вә сијаси рәһбәрләрин адлары да чәкилир (Инҹил, Лука 3:1, 2). Тәдгигатчылар бу тәфәррүатларын сајәсиндә Мүгәддәс Јазыларда дејиләнләрин доғрулуғуна бир даһа әмин олмушлар.