Контентә кеч

Мүгәддәс Китабда ирадә азадлығы һагда нә дејилир? Алын јазысы вармы?

Мүгәддәс Китабда ирадә азадлығы һагда нә дејилир? Алын јазысы вармы?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Аллаһ бизим әвәзимизә гәрар вермәк вә ја нә едәҹәјимизи әввәлҹәдән тәјин етмәк әвәзинә, бизә ирадә азадлығы вериб. Ҝәлин Мүгәддәс Китабын бу һагда дедикләринә нәзәр салаг.

  • Аллаһ инсанлары Өз сурәтиндә јарадыб (Јарадылыш 1:26). Инстинктлә һәрәкәт едән һејванлардан фәргли олараг, биз Јараданымызын мәһәббәт вә әдаләт кими хүсусијјәтләрини әкс етдирә билирик. Еләҹә дә, Јараданымыз кими, биз дә ирадә азадлығына саһибик.

  • Демәк олар ки, ҝәләҹәјимизи өзүмүз мүәјјән едә биләрик. Мүгәддәс Китаб бизи Аллаһын әмрләринә риајәт етмәклә һәјаты сечмәјә тәшвиг едир (Ганунун тәкрары 30:19, 20). Әҝәр бизим ирадә азадлығымыз јохдурса, бу тәклифин һеч бир мәнасы олмазды, һәтта буну гәддарлыг адландырмаг оларды. Аллаһ бизи Онун тәләбләринә риајәт етмәјә мәҹбур етмир, әксинә, мәһәббәтлә сәсләјир: «Аһ, каш ки сән Мәним әмрләримә диггәт јетирәјдин! Онда әмин-аманлығын һеч вахт гурумајан чај кими ахарды» (Јешаја 48:18).

  • Бизим уғурлу олуб-олмајаҹағымызы алын јазысы һәлл етмир. Әҝәр биз нәдәсә мүвәффәгијјәт газанмаг истәјириксә, чох чалышмалыјыг. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Чалышмаг үчүн нә баҹарырсан, вар ҝүҹүнлә ет» (Ваиз 9:10). Һәмчинин гејд олунур: «Чалышганын нијјәти хејир ҝәтирәр» (Сүлејманын мәсәлләри 21:5).

    Ирадә азадлығы Аллаһын бизә вердији дәјәрли әнамдыр. Чүнки бу, бизә Ону үрәјимиздән ҝәлдији үчүн севдијимизи сүбут етмәјә имкан верир (Матта 22:37).

Һәр шеј Аллаһын әлиндә дејил?

Мүгәддәс Китабда ачыгланыр ки, Аллаһ Күлли-Ихтијардыр, һеч кәс вә һеч нә Онун ҝүҹүнүн гаршысыны ала билмәз (Әјјуб 37:23; Јешаја 40:26). Бунунла белә, О, Өз ҝүҹүндән һәр шеји Өз әлиндә сахламаг үчүн истифадә етмир. Мәсәлән, Мүгәддәс Јазыларда дејилир ки, Аллаһ халгынын дүшмәни олан гәдим Бабил шәһәринә гаршы бөјүк сәбир ҝөстәрирди (Јешаја 42:14). Буна бәнзәр тәрздә, Аллаһ ирадә азадлығындан суи-истифадә едәрәк башгаларына зәрәр вуран инсанлара һәлә ки дөзүр. Амма Һагг-Тааланын сәбринин бир һәдди вар (Мәзмур 37:10, 11).