Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр һаггында јазыланлар нә вахт гәләмә алыныб?

Иса пејғәмбәр һаггында јазыланлар нә вахт гәләмә алыныб?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Иса пејғәмбәрин һәјатына даир онун һәвариләриндән бири олан Јәһја белә дејир: «Бунлары өз ҝөзү илә ҝөрән шәһадәт едир вә онун шәһадәти доғрудур. О, һәгигәти данышдығыны билир вә истәјир ки, сиз дә инанасыныз» (Инҹил, Јәһја 19:35).

Матта, Марк, Лука вә Јәһја тәрәфиндән Инҹил гәләмә алынанда тәсвир олунан һадисәләрин шаһидләри һәлә дә һәјатда идиләр. Бәзи мәнбәләрә әсасән, Матта тәрәфиндән гәләмә алынан Мүждә Иса Мәсиһин өлүмүндән сәккиз ил сонра, тәхминән б. е. 41-ҹи илиндә јазылыб. Бир чох алимләр исә гејд олунан Мүждәнин бу тарихдән бир гәдәр сонра јазылдығыны сөјләјирләр. Һәр һалда, үмумиликдә Инҹилдә јазыланларын ерамызын биринҹи әсриндә гәләмә алындығы илә һамы јекдилдир.

Иса пејғәмбәрин һәјатынын, өлүмүнүн вә дирилмәсинин шаһиди оланлары Инҹилдә тәсвир едилән һадисәләри шәхсән тәсдиг едә биләрдиләр. Әҝәр һәр һансы бир ујғунсузлуг вә тәһриф олсајды, онлар дәрһал буна ишарә едә биләрдиләр. Профессор Фредерик Брүс гејд едир ки, Иса Мәсиһин һәвариләри тез-тез шаһидләрин дәлаләтинә истинад едәрдиләр; мәсәлән, башгаларына мүраҹиәтдә «Билдијиниз кими» ифадәсини ишләтмәклә, диҝәрләринин дә бүтүн баш верән һадисәләрдән хәбәрдар олдугларыны гејд едирләр (Инҹил, Һәвариләрин ишләри 2:22).