Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иблис һарада јашајыр?

Иблис һарада јашајыр?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Руһани варлыг олдуғу үчүн Иблис ҝөзәҝөрүнмәз аләмдә јашајыр. Анҹаг ора, шәкилдә тәсвир олундуғу кими, онун писләрә ишҝәнҹә вердији одлу ҹәһәннәм дејил.

«Ҝөјдә мүһарибә»

Вахтилә Иблис руһани аләмдә сәрбәст ҝәзә билирди, о һәтта садиг мәләкләрлә бирҝә Аллаһын һүзуруна да чыхырды (Әјјуб 1:6). Анҹаг Мүгәддәс Китабда әввәлҹәдән дејилмишди ки, «ҝөјдә мүһарибә» олаҹаг вә Шејтан ҝөјдән говулуб «јерә атылаҹаг» (Вәһј 12:7—9). Мүгәддәс Китаб хронолоҝијасы вә дүнјада ҹәрәјан едән һадисәләр тәсдиг едир ки, ҝөјдәки мүһарибә артыг олуб. Вә бу ҝүн Шејтанын мәскәни јерин һүдудлары илә мәһдудлашыб.

Бу о демәкдирми ки, Шејтан Иблисин бизим планетдә хүсуси мәскәни вар? Мәсәлән, Мүгәддәс Китабда гәдим Пергам шәһәри «Шејтанын јашадығы» вә «Шејтанын тахты олан [јер]» адланыр (Вәһј 2:13). Бу ифадәләр һәмин шәһәрин шејтани ибадәтин мәскәни олдуғуна ишарә едир. Аллаһын Кәламында дејилир ки, Иблис «дүнјанын бүтүн падшаһлыгларыны» идарә едир. Бурадан белә нәтиҹәјә ҝәлирик ки, Шејтан Иблис Јер күрәсинин конкрет бир јериндә јашамыр, амма онун мәскәни Јер күрәси илә мәһдудлашдырылыб (Лука 4:5, 6).