Контентә кеч

Дүнјанын сону нә вахт ҝәләҹәк?

Дүнјанын сону нә вахт ҝәләҹәк?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Дүнјанын сонунун нә вахт ҝәләҹәјини билмәк үчүн Мүгәддәс Китабда «дүнја» сөзүнүн һансы мәнада ишләндијини баша дүшмәк лазымдыр. Јунан сөзү олан коʹсмос, адәтән, «дүнја» кими тәрҹүмә едилир вә чох вахт бәшәријјәти, хүсусилә дә Аллаһдан узаг бәшәријјәти нәзәрдә тутур (Јәһја 15:18, 19; 2 Бутрус 2:5). Вахт кечдикҹә, коʹсмос сөзү инсан ҹәмијјәтинин структуруну вурғуламаг үчүн истифадә едилмәјә башлады * (1 Коринфлиләрә 7:31; 1 Јәһја 2:15, 16).

«Дүнјанын сону» нә демәкдир?

«Дүнјанын сону» ифадәси бир чох Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәләриндә һәмчинин «дөврүн јекуну» кими дә истифадә едилир (Мәтта 24:3). Бу ифадә јер күрәсинин вә ја үмумбәшәрин јох, инсан ҹәмијјәтинин структурунун мәһвини билдирир (1 Јәһја 2:17).

Мүгәддәс Китаб ачыглајыр ки, «писләрин көкү кәсиләҹәк» јахшы инсанлар исә јер үзүнә саһиб олаҹаг (Зәбур 37:9—11). Бу мәһв «бөјүк мүсибәт»ин кулминасија нөгтәси олан Армаҝеддон мүһарибәси заманы баш верәҹәк (Мәтта 24:21, 22; Вәһј 16:14, 16).

Дүнјанын сону нә вахт ҝәләҹәк?

Иса пејғәмбәр демишди: «О ҝүнү вә сааты һеч кәс билмир: нә ҝөјдәки мәләкләр, нә дә Оғул. Буну јалныз Ата билир» (Мәтта 24:36, 42). О, һәмчинин әлавә етмишди ки, сонун нә вахт ҝәләҹәји мәлум дејил, јәни «ҝөзләмәдијиниз саатда ҝәләҹәк» (Мәтта 24:44).

Биз ҝүнү вә сааты билмәсәк дә, Иса Мәсиһ дүнјанын сонундан хәбәр верән «әламәт» вә ја һадисәләрдән данышмышды (Мәтта 24:3, 7—14). Мүгәддәс Китабда бу дөвр «ахырзаман», «ахыр ҝүнләр» вә «сон ҝүнләр» кими верилир (Дәнјал 12:4; 2 Тимутијә 3:1—5; Инҹил 1996).

Бәс ондан сонра нәсә галаҹаг?

Бәли, јер күрәси галаҹаг. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, јерүзү «һеч вахт јериндән [тәрпәнмәјәҹәк]» (Зәбур 104:5). Јерүзү инсанларла долаҹаг. Мүгәддәс Китаб вәд едир ки, «салеһләр јерә саһиб олаҹаг,

орада әбәди јашајаҹаглар» (Зәбур 37:29). Аллаһ јер үзүндә әзәли нијјәтинә ујғун шәраит јарадаҹаг:

^ абз. 3 Јунан сөзү олан аи·онʹ да бәзи Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәләриндә «дүнја» кими верилир. Бу кими тәрҹүмәләрдә коʹсмос сөзү илә ејни мәнаны дашыјыр вә инсан ҹәмијјәтинин структуруну нәзәрдә тутур.