Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Нәјә ҝөрә бүтүн дүнјада сүлһә наил олмаг бу гәдәр чәтиндир?

Нәјә ҝөрә бүтүн дүнјада сүлһә наил олмаг бу гәдәр чәтиндир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Инсанларын бүтүн дүнјада сүлһү бәргәрар етмәк ҹәһдләри боша чыхыб вә бундан сонра да белә давам едәҹәк. Бунун бир нечә сәбәби вар:

  • «Аддымларыны дүзәлтмәк ҝедән адамын иши дејил» (Пејғәмбәрләрин китабы, Јеремја 10:23). Аллаһ инсанлары бир-бирләрини идарә етмәк баҹарығы илә јаратмајыб вә онлара белә ихтијар вермәјиб. Буна ҝөрә дә онлар һеч вахт давамлы сүлһә наил ола билмәјәҹәкләр.
  • «Әсилзадәләрә, сизи гуртара билмәјән бәшәр оғлуна ҝүвәнмәјин. Онлар ҹаны чыхан кими торпаға дүшәр, нијјәтләри бирҹә анда јох олар» (Зәбур, Мәзмур 146:3, 4). Һәтта јахшы нијјәтли дөвләт башчылары белә мүһарибәнин көкүндә дуран сәбәбләри тамамилә арадан галдырмаг игтидарында дејил.
  • «Ахыр ҝүнләрдә сон дәрәҹә ағыр бир зәманә ҝәләҹәк. Чүнки инсанлар... залым, јахшылығын дүшмәни, хаин, өз билдијини едән, ловға олаҹаглар» (Инҹил, 2 Тимотејә 3:1—4). Биз бу пис дүнјанын «ахыр ҝүнләр»индә јашајырыг». Вә дүнјада бу ҹүр аб-һаванын һөкм сүрмәси сүлһә наил олмағы чәтинләшдирир.
  • «Јерә вә дәнизә исә вај олсун! Чүнки Иблис, вахтынын аз олдуғуну биләрәк, бөјүк гәзәблә јаныныза енди» (Инҹил, Вәһј 12:12). Аллаһын дүшмәни олан Шејтанын имканлары мәһдуддур, о јалныз јер үзүндә фәалијјәт ҝөстәрә билир вә инсанлары өзү кими гәддар олмаға сөвг едир. Шејтан «бу дүнјанын һөкмдары» олдуғу мүддәтдә биз һеч вахт сүлһ ичиндә јашаја билмәјәҹәјик (Инҹил, Јәһја 12:31).
  • «[Аллаһын Падшаһлығы Она гаршы чыхан] бүтүн әввәлки падшаһлыглары әзиб-дағыдаҹаг, өзү исә әбәди галаҹаг» (Даниел 2:44). Бизим арзумуз бүтүн дүнјада әбәдијјән сүлһүн олмасыдыр вә бу арзумузу һансыса инсан һөкумәти јох, Аллаһын Падшаһлығы һәјата кечирәҹәк (Зәбур, Мәзмур 145:16).