Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Дуа едәркән Уҹа Јараданын гулу вә елчиси Иса Мәсиһин адыны да чәкмәлијик, чүнки бу пак Аллаһа јахынлашмағымыза јол ачыр. Иса пејғәмбәрин белә сөзләри вар: «Јол, һәгигәт вә һәјат мәнәм. Мәнсиз һеч кәс Атанын [вә ја Аллаһын] јанына ҝәлә билмәз» (Инҹил, Јәһја 14:6). «Јадынызда галсын, — дејә бир дәфә о, шаҝирдләринә мүраҹиәт едир. — Атадан мәним адым наминә нә истәсәниз, сизә верәҹәк» (Инҹил, Јәһја 16:23).

Диҝәр сәбәбләри

  • Бунунла биз Аллаһа вә Иса Мәсиһә еһтирамымызы ҝөстәририк (Инҹил, Филипилиләрә 2:9—11).

  • Ҝүнаһларымыздан өтрү фидјә етмиш Иса Мәсиһин фәдакар өлүмүнә вә гуртулушумуз үчүн Аллаһын ҝөрдүјү тәдбирә ҝөрә миннәтдарлығымызы ифадә етмиш олуруг (Инҹил, Матта 20:28; Һәвариләрин ишләри 4:12).

  • Аллаһын Иса Мәсиһә ајырдығы ролу — пак Аллаһла ҝүнаһлы вә аҹиз инсанлар арасында Васитәчи олдуғуну гәбул едирик (Инҹил, Ибраниләрә 7:25).

  • Аллаһын һүзурунда гәбул едилмәмиз үчүн онун Баш Каһин ролуна һөрмәтлә јанашдығымызы ҝөстәририк (Инҹил, Ибраниләрә 4:14—16).