Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Һансыса бир динин үзвү олмаг шәртдир?

Һансыса бир динин үзвү олмаг шәртдир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бәли. Аллаһ истәјир ки, инсанлар бирҝә јығышыб Она ибадәт етсинләр. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ҝәлин бир-биримизә гаршы диггәтли олуб бир-биримизи мәһәббәтә вә јахшы ишләрә тәшвиг едәк,.. јығынҹагларымыздан галмајаг» (Ибраниләрә 10:24, 25).

«Аранызда мәһәббәт олса, һамы биләҹәк ки, сиз мәним шаҝирдимсиниз» — демәклә Иса Мәсиһ билдирди ки, онун давамчылары бир груп шәклиндә тәшкил олунаҹаг (Јәһја 13:35). Мәсиһин шаҝирдләри арасында олан мәһәббәт онларын бир-бирләри илә сых мүнасибәтләриндән ҝөрүнмәли иди. Онлар Аллаһа мүнтәзәм ибадәт етмәк үчүн јығынҹаглар тәшкил етмәли идиләр (1 Коринфлиләрә 16:19). Бүтүн јығынҹаглар бирликдә бејнәлхалг гардашлығы тәшкил етмәли иди (1 Бутрус 2:17).

Һәр һансы бир динин үзвү олмаг кифајәт дејил

Мүгәддәс Китабда инсанларын Аллаһа бирҝә ибадәт етмәли олдугларындан данышылыр. Бу о демәк дејил ки, Мүгәддәс Китаб инсанын һәр һансы бир динин үзвү олмасы илә Аллаһы разы сала биләҹәјини өјрәдир. Аллаһы разы салмаг үчүн инсанын дини ҝүндәлик һәјатына тәсир етмәлидир. Мәсәлән, Мүгәддәс Китабда дејилир: «Атамыз Аллаһын гаршысында пак вә гүсурсуз диндарлыг будур: чәтинликләрлә үзләшән јетимләрә вә дул гадынлара гајғы ҝөстәрәсән вә өзүнү бу дүнјада ләкәсиз сахлајасан» (Јагуб 1:27).