Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Китаб хронолоҝијасына әсасән, 1914-ҹү илдә ҝөјдә Аллаһын Падшаһлығы гурулду. Бу, «Даниел» китабынын 4-ҹү фәслиндә јазылан пејғәмбәрликдән бәллидир.

Пејғәмбәрлијин иҹмалы. Аллаһ Бабил падшаһы Навуходоносора пејғәмбәрлик олан бир јуху ҝөндәрди. Падшаһ јухусунда бөјүк бир ағаҹ ҝөрүр. Ағаҹы кәсирләр, көтүјүнү исә чәнбәрләјирләр ки, «једди ил» бөјүмәсин. Бу мүддәт кечәндән сонра ағаҹ јенә бөјүмәјә башлајыр (Даниел 4:1, 10—16).

Пејғәмбәрлијин илкин иҹрасы. Бөјүк ағаҹ Навуходоносор падшаһы тәмсил едирди (Даниел 4:20—22). Онун мәҹази мәнада «кәсилмәси» једди ил ағлыны итирмәси вә һакимијјәтдән мәһрум олмасы демәк иди (Даниел 4:25). Аллаһ падшаһа ағлыны гајтаранда о, јенидән тахта чыхды вә Аллаһын һөкмранлығыны таныды (Даниел 4:34—36).

Пејғәмбәрлијин икинҹи иҹрасынын олдуғуна даир сүбут. Мүгәддәс Китаба әсасән, бу пејғәмбәрлик она ҝөрә верилмишди ки, «јашајанлар буну билсин: инсан падшаһлыглары үзәриндә Аллаһ-Таала һөкмранлыг едир, падшаһлығы кимә истәјир, она верир вә инсанлар арасында ән ашағы оланы онлара башчы гојур» (Даниел 4:17). Тәкәббүрлү падшаһ Навуходоносор Аллаһын бу ҹүр бөјүк һакимијјәт вермәк истәдији адам иди? Јох, чүнки ондан габаг Аллаһ она вердији диҝәр јуху васитәсилә пејғәмбәрлик етмишди ки, нә о, нә дә ки диҝәр сијаси рәһбәр бу вәзифәни иҹра етмәјәҹәк. «Һеч вахт дағылмајан бир [падшаһлығы]» Аллаһ Өзү гураҹагды (Даниел 2:31—44).

Бу һадисәләрдән хејли әввәл Аллаһ Өз һакимијјәтини јер үзүндә тәмсил едән бир падшаһлыг јаратмышды. Бу, гәдим Исраил падшаһлығы иди. Аллаһ дүшмәнләрә јол верди ки, Исраили «виран» гојсунлар, чүнки онун рәһбәрләри сатгын чыхды. Лакин Аллаһ һакимијјәти «һагг саһиби»нә верәҹәјинә даир пејғәмбәрлик сөјләмишди (Језекел 21:25—27). Мүгәддәс Китабда әсасән, бу әбәди падшаһлығын гануни вариси Иса Мәсиһдир (Лука 1:30—33). Навуходоносордан фәргли олараг, Иса Мәсиһ, пејғәмбәрликдә дејилдији кими, гәлбән тәвазөкардыр (Матта 11:29).

Даниел 4-ҹү фәсилдәки ағаҹ нәји тәмсил едир? Мүгәддәс Китабда ағаҹ бәзән һакимијјәти тәмсил едир (Језекел 17:22—24; 31:2—5). Даниел 4-ҹү фәслин даһа бөјүк иҹрасында бөјүк ағаҹ Аллаһын һөкмранлығыны тәмсил едир.

Ағаҹын кәсилмәси нә демәкдир? Ағаҹын кәсилмәси Навуходоносорун һөкмранлығына ара верилдијини тәмсил етдији кими, бу һәмчинин Аллаһын јер үзүндә һөкмранлығына ара верилмәсини тәмсил едирди. Бу, Навуходоносор Јерусәлими дағыданда баш вермишди. Јерусәлим Аллаһын тәмсилчиләри олан Исраил падшаһларынын «Рәббин тахтында» отурдуғу шәһәр иди (1 Салнамәләр 29:23).

«Једди ил» нәји тәмсил едир? «Једди ил» Аллаһын милләтләрә Онун тәсис етдији һәр һансы бир һөкумәтин мүдахиләси олмадан јер үзүндә һөкмранлыг етмәјә иҹазә вердији дөврү тәмсил едир. Бу дөвр ерамыздан әввәл 607-ҹи илин октјабр ајында башлајыб. Һәмин ил, Мүгәддәс Китаб хронолоҝијасына әсасән, Јерусәлим шәһәри бабиллиләр тәрәфиндән јерлә јексан едилмишди * (2 Падшаһлар 25:1, 8—10).

«Једди ил» нә гәдәр давам етди? Навуходоносорун һадисәсиндә олдуғу кими, бу, һәрфи једди ил ола билмәз. Бу, Исанын сөзләриндән бәллидир. О демишди: «Милләтләр үчүн тәјин олунмуш вахт гуртарана гәдәр Јерусәлим [Аллаһын һөкмранлығынын рәмзи] милләтләрин тапдағы алтында галаҹаг» (Лука 21:24). «Милләтләр үчүн тәјин олунмуш вахт» әрзиндә Аллаһ јол верирди ки, Онун һөкмранлығы «милләтләрин тапдағы алтында» галсын. Даниел 4-ҹү фәсилдәки једдииллик мүддәт вә «милләтләр үчүн тәјин олунмуш вахт» ејни дөврдүр. Бу исә о демәкдир ки, Иса Мәсиһ јер үзүндә оланда «једди ил» һәлә дә давам едирди.

Мүгәддәс Китаб васитәсилә «једди ил»ин нә гәдәр давам етдијини һесабламаг мүмкүндүр. Орадан өјрәнирик ки, үч јарым мүддәт 1260 ҝүнә бәрабәрдир, демәли, «једди ил» ики дәфә чох давам едән мүддәтдир вә 2520 ҝүнә бәрабәрдир (Вәһј 12:6, 14). Бура «һәр ил үчүн бир ҝүн» пејғәмбәрлик гајдасыны тәтбиг етдикдә ајдын олур ки, 2520 ҝүн 2520 или тәмсил едир. Беләликлә, «једди ил», јәни 2520 ил 1914-ҹү илин октјабр ајында баша чатыб (Сајлар 14:34; Језекел 4:6).

^ абз. 10 Јерусәлимин ерамыздан әввәл 607-ҹи илдә дағылдығына даир сүбутларын тәфсилатлары һагда «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2011-ҹи ил октјабр сајынын 24—29 сәһифәләриндәки «Гәдим Јерусәлим нә вахт дағыдылыб? Биринҹи һиссә», еләҹә дә «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2012-ҹи ил јанвар сајынын 26—32 сәһифәләриндәки «Гәдим Јерусәлим нә вахт дағыдылыб? Икинҹи һиссә» адлы мәгаләләрдән өјрәнә биләрсиниз.