Контентә кеч

Гумар ојнамаг ҝүнаһдыр?

Гумар ојнамаг ҝүнаһдыр?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Китабда гумар һагда әтрафлы мәлумат олмаса да, орадакы принсипләрдән баша дүшмәк олар ки, Аллаһ буну ҝүнаһ сајыр (Ефеслиләрә 5:17) *.

  • Гумар Аллаһын нифрәт етдији тамаһкарлыг һиссиндән јараныр (1 Коринфлиләрә 6:9, 10; Ефеслиләрә 5:3, 5). Гумар ојнајанлар башгаларынын удуздуғу пулларын һесабына пул газанмаға үмид едирләр. Анҹаг Аллаһын Кәламы башгаларынын мал-мүлкүнә тамаһ салмағы мүһакимә едир (Чыхыш 20:17; Ромалылара 7:7; 13:9, 10).

  • Һәтта кичик мәбләғ уғрунда олса белә, гумар ојнамаг инсанда пул һәрислији јарадыр (1 Тимутијә 6:9, 10).

  • Гумар ојнајанлар, адәтән, мөвһуматлара вә ја бәхтә ҝүвәнирләр. Анҹаг Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ бу ҹүр инанҹлара бүтпәрәслик кими бахыр (Әшија 65:11).

  • Мүгәддәс Китаб әлини ағдан-гараја вурмадан нәјисә әлдә етмәјә јох, зәһмәткеш олмаға тәшвиг едир (Ваиз 2:24; Ефеслиләрә 4:28). Бу принсипләрә риајәт едәнләр зәһмәтләри илә газандыгларыны јејәҹәкләр (2 Салоникилиләрә 3:10, 12).

  • Гумар инсана гејри-сағлам рәгабәт руһу ашылајыр. Бу ҹүр әһвал-руһијјә Аллаһын хошуна ҝәлмир (Галатијалылара 5:26).

^ абз. 3 Мүгәддәс Китабда гумарла бағлы јалныз бир һадисә јазылыб. Һәмин һадисәдә вурғуланыр ки, Рома әсҝәрләри тамамкарлыгдан ирәли ҝәләрәк Иса пејғәмбәрин палтары үчүн пүшк атмышдылар (Мәтта 27:35; Јәһја 19:23, 24).