Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Һамиләлијин гаршысыны алан васитәләрдән истифадә етмәк дүзҝүндүрмү?

Һамиләлијин гаршысыны алан васитәләрдән истифадә етмәк дүзҝүндүрмү?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Јазыларда Аллаһын мүасир хидмәтчиләринә өвлад саһиби олуб-олмамаг барәдә конкрет ҝөстәриш верилмәјиб. Аллаһын Кәламында горунма васитәләриндән истифадә едилмәси мүһакимә олунмур. Бу мәсәлә илә әлагәдар «һәр кәс өзүнә ҝөрә Аллаһын гаршысында ҹаваб верәҹәк» принсипи тәтбиг олунур (Инҹил, Ромалылара 14:12).

Беләликлә, евли ҹүтлүкләр өвлад саһиби олуб-олмамаг сечиминдә азаддырлар. Һәмчинин онлар дүнјаја нечә ушаг ҝәтирәҹәкләринә вә буну нә вахт едәҹәкләринә өзләри гәрар верә биләрләр. Әҝәр әрлә-арвад арзуолунмаз һамиләликдән гачынмаг үчүн аборта сәбәб олмајан горунма васитәләриндән истифадә етмәк гәрарына ҝәлибсә, бу, онларын шәхси ишидир вә гәрарларына ҝөрә өзләри мәсулијјәт дашыјырлар. Һеч кәс онлары мүһакимә етмәмәлидир (Инҹил, Ромалылара 14:4, 10—13).