Контентә кеч

«Вәһј» китабынын мәнасы нәдир?

«Вәһј» китабынын мәнасы нәдир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

«Вәһј» китабынын јунан дилиндәки Апокалипсис ады «ачылыш» вә ја «үстүнү ачма» демәкдир. Бу ад китабын мәнасыны ҝөстәрир — орада ҝизли галан мәсәләләр ачыгланыр вә јазылмасындан хејли сонра баш вермәли олан һадисәләрин үстү ачылыр. Бу китабда јазылан бир чох пејғәмбәрликләр ҝәләҹәкдә јеринә јетәҹәкдир.

«Вәһј» китабынын иҹмалы

 • Ҝириш (Вәһј 1:1—9).

 • Исанын једди јығынҹаға үнванладығы мәктублар (Вәһј 1:10—3:22).

 • Сәмави тахтында отуран Јеһова Аллаһын ҝөрүнтүсү (Вәһј 4:1—11).

 • Ҝөрүнтүләр силсиләси:

  • једди мөһүр (Вәһј 5:1—8:6);

  • једди шејпур, сон үч шејпур үч бәладан хәбәр верир (Вәһј 8:7—14:20);

  • һәр бири јер үзәринә төкүлән илаһи һөкмләри тәмсил едән бәлаларла долу олан једди ҹам (Вәһј 15:1—16:21);

  • Аллаһын дүшмәнләринин мәһви һагда ҝөрүнтүләр (Вәһј 17:1—20:10).

  • Аллаһын јерә вә ҝөјә хејир-дуа вермәси һагда ҝөрүнтүләр (Вәһј 20:11—22:5).

 • Јекун (Вәһј 22:6—21).

«Вәһј» китабыны неҹә баша дүшмәк олар?

 1. Аллаһа хидмәт едәнләр үчүн онун мәнасы горхулу, ваһимәли дејил, әксинә, үмидвериҹидир. Чохлары апокалипсис сөзүнү ешидәндә ағылларына илк ҝәлән һансыса фәлакәт олса да, бу китабын әввәлиндә вә сонунда дејилир ки, ону охујан, баша дүшән вә јазыланлара әмәл едән хошбәхтдир (Вәһј 1:3; 22:7).

 2. Китаб мәҹаз вә ја рәмзләрлә долудур. Онлары һәрфи мәнада баша дүшмәк лазым дејил (Вәһј 1:1).

 3. Китабдакы бир чох мүһүм рәмз вә адлар Мүгәддәс Китабын диҝәр јерләриндә дә ишләдилиб:

 4. Ҝөрүнтүләр «Ағанын ҝүнүнә» аиддир. Ағанын ҝүнү 1914-ҹү илдә, Иса Мәсиһ тахта чыханда башлајыб (Вәһј 1:10). Буна ҝөрә дә «Вәһј» китабындакы мүһүм пејғәмбәрликләрин бизим ҝүнләрдә јеринә јетәҹәјини ҝөзләјә биләрик.

 5. «Вәһј» китабыны баша дүшмәк үчүн бизә Аллаһын мүдриклији вә ону баша дүшән инсанларын көмәји ҝәрәкдир (Һәвариләрин ишләри 8:26—39; Јагуб 1:5).