Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бүтүн динләр ејнидир? Һамысы Аллаһа апарыр?

Бүтүн динләр ејнидир? Һамысы Аллаһа апарыр?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Хејр. Бүтүн динләр ејни дејил. Мүгәддәс Китабда Аллаһы разы салмајан бир чох динләрдән данышылыр. Бунлар ики әсас група ајрылыр.

1-ҹи груп: Сахта аллаһлара ибадәт

Мүгәддәс Китабда сахта аллаһлара ибадәт «пуч», «јарарсыз» кими сөзләрлә тәсвир олунур (Әрәмја 10:3—5; 16:19, 20). Јеһова * Аллаһ гәдим Исраил халгына әмр етмишди: «Мәндән башга аллаһыныз олмамалыдыр» (Чыхыш 20:3, 23; 23:24). Исраиллиләр јад аллаһлара ситајиш едәндә, «Јеһованын Исраилә гәзәби тутду» (Сајлар 25:3; Лавилиләр 20:2; Һакимләр 2:13, 14).

Аллаһ сахта танрылара ибадәтә бу ҝүн дә ејни ҹүр јанашыр (1 Коринфлиләрә 8:5, 6; Галатијалылара 4:8). Аллаһ Она ибадәт етмәк истәјән инсанлара јалан динә ибадәт едән инсанларла әлагәләрини кәсмәји әмр едәрәк демишди: «Буна ҝөрә дә онларын арасындан чыхын, ајрылын» (2 Коринфлиләрә 6:14—17). Әҝәр бүтүн динләр ејнидирсә вә инсанлары Аллаһа тәрәф апарырса, онда нәјә ҝөрә Аллаһ белә бир әмр вермишди?

2-ҹи груп: Һәгиги Аллаһа бәјәнмәдији тәрздә ибадәт

Бир вахтлар исраиллиләр Аллаһа ибадәт едәркән сахта аллаһлара едилән ибадәт үсулларындан истифадә едирдиләр, амма Јеһова сахта динин һәгиги динә гарышмамасы үчүн буну рәдд етмишди (Чыхыш 32:8; Ганунун тәкрары 12:2—4). Аллаһа бу ҹүр ибадәт етдикләринә ҝөрә, Иса өз дөврүнүн дин рәһбәрләрини мәзәммәт едирди. Чүнки онлар өзләрини үздән диндар кими ҝөстәрирдиләр, амма ријакарҹасына «һагг-әдаләтә, мәрһәмәтә вә сәдагәтә фикир [вермирдиләр]» (Мәтта 23:23).

Ејнилә, индики дөврдә дә Аллаһа апаран јалныз бир һәгиги дин вар. Бу һәгигәт Мүгәддәс Китабда јазылыб (Јәһја 4:24; 17:17; 2 Тимутијә 3:16, 17). Мүгәддәс Китаба зидд ҝедән тәлимләри өјрәдән динләр инсанлары Аллаһдан узаглашдырыр. Инсанлар Үч үгнум, өлмәз руһ вә әбәди ишҝәнҹә кими сахта аллаһлара ибадәтдән ҝәлән тәлимләрин Мүгәддәс Китаба әсасландығыны фикирләширләр. Бу кими тәлимләр бош шејләрдир, чүнки онлар Аллаһын әмрләрини дини әнәнәләрә сатыблар (Марк 7:7, 8).

Аллаһ дини ријакарлыға нифрәт едир (Титуса 1:16). Инсанлара Аллаһа јахынлашмаға көмәк етмәк үчүн дин онларын ҝүндәлик һәјатларына тәсир етмәли, јәни ритуаллардан ибарәт олмамалы вә ја формал характер дашымамалыдыр. Мисал үчүн, Мүгәддәс Китабда дејилир: «Әҝәр кимсә диндар олдуғуну дүшүнүр, амма дилини ҹиловламырса, о, өз-өзүнү алдадыр вә онун диндарлығы бошдур. Атамыз Аллаһын гаршысында пак вә гүсурсуз диндарлыг будур: чәтинликләрлә үзләшән јетимләрә вә дул гадынлара гајғы ҝөстәрәсән вә өзүнү бу дүнјада ләкәсиз сахлајасан» (Јагуб 1:26, 27). «Крал Јаковун Мүгәддәс Китабы»нда «пак диндарлыг» сөзү гејри-ријакар ибадәт кими верилир.

^ абз. 5 Мүгәддәс Китаба әсасән Аллаһын ады.