Контентә кеч

Мүгәддәс Китаб өјрәдирми ки, «бир дәфә хилас олан һәмишәлик хилас олур»?

Мүгәддәс Китаб өјрәдирми ки, «бир дәфә хилас олан һәмишәлик хилас олур»?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Хејр. Орада белә бир тәлим јохдур. Иса Мәсиһә иманы сајәсиндә хиласа јетишмиш инсан иманы вә онун сајәсиндә әлдә едәҹәји хиласы итирә биләр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «иман уғрунда ҹидди мүбаризә» апармаг лазымдыр (Јәһуда 3, 5). Мәсиһә иман ҝәтирмиш илк мәсиһиләрә дејилмишди: «Горху вә еһтирамла хиласа јетишмәјә чалышын» (Филиппилиләрә 2:12).

«Бир дәфә хилас олан һәмишәлик хилас олур» тәлимини тәкзиб едән Мүгәддәс Китаб ајәләри

  • Мүгәддәс Китаб инсаны Аллаһын Падшаһлығына дахил олмасына мане олаҹаг ҹидди ҝүнаһлардан чәкиндирир (1 Коринфлиләрә 6:9—11; Галатијалылара 5:19—21). Әҝәр хилас итирилмирсә, онда бу ҹүр хәбәрдарлыглар мәнасыздыр. Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, хилас олунмуш кәс ҝүнаһлы әмәлләрә гајыдарса, хиласы итирә биләр. Мисал үчүн, Ибраниләрә 10:26 ајәсиндә дејилир: «Әҝәр биз һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә јијәләнәндән сонра билә-билә ҝүнаһ ишләјириксә, артыг ҝүнаһ үчүн гурбан галмыр» (Ибраниләрә 6:4—6; 2 Бутрус 2:20—22).

  • Иса Мәсиһ иманы горумағын ваҹиблијини өзүнү мејнәјә, давамчыларыны исә онун будагларына бәнзәтдији бир нүмунәсиндә ҝөстәрмишди. Онлардан бәзиләри чохлу бар ҝәтирмәклә, јәни һәрәкәтләри илә она иман ҝәтирдијини ҝөстәрир, амма сонрадан бәһрә ҝәтирмәји дајандырыр вә «[бар ҝәтирмәјән] будаг кими кәсилиб атылыр», јәни хиласыны итирир (Јәһја 15:1—6). Һәвари Булус да охшар нүмунә чәкмишди. О демишди ки, иманларыны горумајан мәсиһиләр кәсилиб атылаҹаг (Ромалылара 11:17—22).

  • Мәсиһиләрә ојаг галмаг әмр олунуб (Мәтта 24:42; 25:13). Руһани ҹәһәтдән мүрҝүләјән кәс, санки, «зүлмәтин әмәлләрини» иҹра етдији, јахуд Иса Мәсиһин әмр етдији ишләри там һәјата кечирмәдији үчүн хиласыны итирир (Ромалылара 13:11—13; Вәһј 3:1—3).

  • Бир чох ајәләр ҝөстәрир ки, хилас олунмуш кәсләр бундан сонра да сәдагәтләрини горумалыдырлар (Мәтта 24:13; Ибраниләрә 10:36; 12:2, 3; Вәһј 2:10). Илк мәсиһиләр диндашларынын иманда мөһкәм олдугларыны биләндә севинирдиләр (1 Салоникилиләрә 1:2, 3; 3 Јәһја 3, 4). Әҝәр инсан ахыра кими садиглијини горумаса белә хилас олаҹагса, онда нәјә ҝөрә Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ахыра кими садиг галмаг лазымдыр?

  • Һәвари Булус хиласынын јәгин олдуғуна анҹаг өлүмгабағы әмин олду (2 Тимутијә 4:6—8). Бу вахта гәдәр исә о баша дүшүрдү ки, ҹисмани истәкләрини һәјата кечирәрсә, хиласы итирә биләр. О јазмышды: «Бәдәнимә ҹәфа вериб ону көлә кими өзүмә табе етдирирәм ки, башгаларына тәблиғ едә-едә өзүм Аллаһын разылығыны итирмәјим» (1 Коринфлиләрә 9:27; Филиппилиләрә 3:12—14).