Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бәли, көмәк едәҹәк, чүнки Аллаһ Онун тәләбләри илә үст-үстә дүшән дуалары гәбул едир. Әҝәр һеч вахт Аллаһа дуа етмәмисинизсә, Мүгәддәс Јазыларда бәһс едилән Аллаһа дуа едән инсанларын нүмунәси сизә көмәк едә биләр. Мәсәлән, онлар белә дуа едирдиләр:

  • «Ја Рәбб Аллаһым, Сән мәнә көмәк ет, мәһәббәтинә ҝөрә мәни гуртар» (Зәбур, Мәзмур 109:26).

  • «Бир мәзлум, бир фәгирәм, лакин Худавәнд гајғыма галыр. Көмәјим, хиласкарым Сәнсән, еј Аллаһым» (Зәбур, Мәзмур 40:17).

Бу дуалардан һансы ибрәти ҝөтүрә биләрик? Ҝөрүндүјү кими, бу дуалары едән инсан бөјүк иман саһиби иди. Демәли, Аллаһ тәмиз нијјәтдән, имандан едилән дуалары ешидир. Һәмчинин Мүгәддәс Јазыларда дејилир ки, Уҹа Јарадан гәлбисыныгларын вә әзилмишләрин дуаларыны да гәбул едир (Зәбур, Мәзмур 34:18).

Фикирләшмәјин ки, Аллаһ сизин проблемләриниз илә марагланмыр. Онун Кәламында белә сөзләр вар: «Рәбб уҹаларда олса да, јазыглара нәзәр салар, амма ловғалары узагдан таныјар» (Зәбур, Мәзмур 138:6). Һәтта Аллаһ башымызда нә гәдәр сачын олдуғуну да билир (Инҹил, Матта 10:30). Демәли, Јарадан һеч өзүмүз һагда билмәдијимиз шејләри чох ҝөзәл билир. Бир шејдән әмин олун: әҝәр көмәк үчүн Аллаһа мүраҹиәт етсәниз О, сизи дарда гојан дејил! (Инҹил, 1 Петер 5:7).