Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһ вар?

Аллаһ вар?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бәли. Мүгәддәс Китабда Аллаһын варлығына даир инандырыҹы сүбутлар ҝәтирилир. Мүгәддәс Китаб бизә мәсләһәт ҝөрүр ки, дини тәлимләрә кор-коранә инанмајаг, зеһнимизи вә дәрракәмизи ишләдәрәк онларын һәгигәт олуб-олмадығына өзүмүз әмин олаг (Ромалылара 12:1; 1 Јәһја 5:20). Ҝәлин Мүгәддәс Китабдан Аллаһын варлығына дәлаләт едән бәзи аргументләрә бахаг.

  • Ҹанлыларла зәнҝин олан вә низам-интизамын һөкм сүрдүјү каинатымыз Јараданын варлығына дәлаләт едир. Аллаһын Кәламында дејилир: «Әлбәттә, һәр бир ев кимсә тәрәфиндән тикилир, һәр шеји тикән исә Аллаһдыр» (Ибраниләрә 3:4). Бу, садә аргумент кими ҝөрүнсә дә, бир чох али савадлы инсанлар үчүн олдугҹа мәнтигли сәсләнир *.

  • Бир инсан кими, биздә һәјатын мәнасыны вә мәгсәдини билмәк истәји вар. Бу, елә бир тәләбатдыр ки, јемәк-ичмәклә ону өдәмәк олмур. Өзүнә Аллаһы танымаг вә Она ибадәт етмәк истәјини дахил едән бу тәләбат Мүгәддәс Китабда «руһани еһтијаҹ» адланыр (Матта 5:3, һашијә; Вәһј 4:11). Бу ҹүр руһани еһтијаҹымызын олмасы Аллаһын варлығына дәлаләт етмәклә јанашы, һәм дә Онун мәһәббәтли Јарадан олдуғуна вә бизим бу еһтијаҹы өдәмәјимизи истәдијини ҝөстәрир (Матта 4:4).

  • Мүгәддәс Китабда тәфсилатлары илә јазылан пејғәмбәрликләр әсрләр әввәл јазылмасына бахмајараг, сон нөгтәсинәдәк јеринә јетиб. Бу пејғәмбәрликләрин ән хырда тәфсилатларына гәдәр дәгиг јеринә јетмәси онларын фөвгәлбәшәр бир мәнбәдән ҝәлдијинин данылмаз сүбутудур (2 Петер 1:21).

  • Мүгәддәс Китабы јазанлар өз дөврләриндәки инсанларын билмәдикләри елми фактлардан аҝаһ идиләр. Мәсәлән, гәдим дөврләрдә инсанларын чоху елә фикирләширди ки, јер фил, габан вә ја өкүз кими һејванларын үстүндә дајаныб. Анҹаг Мүгәддәс Китаб Аллаһын «дүнјаны һечлијин үстүндән» асдығыны дејир (Әјјуб 26:7). Ејнилә, Мүгәддәс Китабда јерин даирә, јәни күрә формасында олмасына даир дәгиг мәлумат вар (Јешаја 40:22, Китабы Мукаддес). Һәгигәтән дә, Мүгәддәс Китабы гәләмә аланлар өз дөврләриндә һәлә елмә мәлум олмајан фактлардан хәбәрдар идиләр. Бир чохларынын фикринҹә, бунун ән мәнтигли изаһаты бу мәлуматларын Аллаһдан ҝәлмәсидир.

  • Мүгәддәс Китаб бир чох чәтин суаллара ҹаваб верир. Инсан бу суаллара ганеедиҹи ҹаваб тапмајанда атеист олмағы сечә биләр. Мисал үчүн, бу суаллар: Аллаһ бизи севирсә вә һәр шејә гадирдирсә, нијә дүнја әзаб-әзијјәт вә писликләрлә долудур? Нәјә ҝөрә динин хејирдән чох, зијаны дәјир? (Титуса 1:16)

^ абз. 4 Мисал үчүн, мәрһум астроном Аллан Сандејҹ бир дәфә Каинат һагда белә демишди: «Бу низам-интизамын бир хаосдан әмәлә ҝәлдији фикри мәнә һеч дә инандырыҹы ҝәлмир. Низамлајыҹы бир принсип олмалыдыр. Мәнә ҝөрә Аллаһ сирр олса да, јарадылыш мөҹүзәсинин, јәни әслиндә һеч бир шеј олмамалы олдуғу һалда һәр шејин олмасынын јеҝанә изаһаты Аллаһдыр».