Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын Падшаһлығы нәдир?

Аллаһын Падшаһлығы нәдир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Аллаһын Падшаһлығы Јараданымыз Јеһова Аллаһ тәрәфиндән гурулмуш ҝерчәк һөкумәтдир. Ҝөјдән идарә етдији үчүн Мүгәддәс Јазыларда «Аллаһын падшаһлығы» һәмчинин «сәмави падшаһлыг» адланыр (Инҹил, Марк 1:14, 15; Матта 4:17). Бу падшаһлығын инсан һөкумәтләрилә мүәјјән охшарлығы олса да, анҹаг һәр саһәдә онлардан үстүндүр.

  • Рәһбәрләри. Аллаһ Иса Мәсиһи Падшаһлығынын Падшаһы тәјин едиб вә индијәдәк һеч бир инсан һөкмдарынын саһиб олмадығы сәлаһијјәти вериб (Инҹил, Матта 28:18). Иса Мәсиһ өз мөвгејиндән сырф хејирли ишләр үчүн истифадә едир, үстәлик, о, етибарлы вә ҹаныјанан бир Рәһбәр олдуғуну артыг сүбут едиб (Инҹил, Матта 4:23; Марк 1:40, 41; 6:31—34; Лука 7:11—17). Аллаһын рәһбәрлији алтында Иса Мәсиһ бүтүн милләтләрдән онунла бирҝә ҝөјдән «јер үзәриндә һөкмранлыг едәҹәк» инсанлар сечиб (Инҹил, Вәһј 5:9, 10).
  • Мүддәти. Ҝәлди-ҝедәр инсан һөкумәтләриндән фәргли олараг, Аллаһын Падшаһлығы һеч вахт дағылмајаҹаг (Даниел 2:44).
  • Вәтәндашлары. Кимлијиндән вә доғулдуғу јердән асылы олмајараг, Аллаһын әмрләринә итаәт едән һәр бир инсан Онун Падшаһлығынын вәтәндашы ола биләр (Инҹил, Һәвариләрин ишләри 10:34, 35).
  • Ганунлары. Аллаһын Падшаһлығынын ганунлары (вә ја әмрләри) сәһв һәрәкәтләрә гадаға гојмагла јанашы, вәтәндашларына јүксәк әхлаг нормалары да ашылајыр. Мисал үчүн, Мүгәддәс Јазыларда дејилир: «“Аллаһын Јеһованы бүтүн үрәјинлә, бүтүн ҹанынла вә бүтүн ағлынла сев”. Бу, биринҹи вә ән бөјүк әмрдир. Икинҹиси дә она бәнзәрдир: “Јахыныны өзүнү севдијин кими сев”» (Инҹил, Матта 22:37—39). Аллаһа вә инсанлара олан севҝи Падшаһлығын вәтәндашларыны башгаларынын рифаһыны дүшүнмәјә тәшвиг едир.
  • Тәлими. Аллаһын Падшаһлығы вәтәндашлары үчүн јүксәк нормалар тәсис етмәклә јанашы, бу нормалара неҹә риајәт етмәји дә өјрәдир (Пејғәмбәрләрин китабы, Јешаја 48:17, 18).
  • Мәгсәди. Аллаһын Падшаһлығы рәһбәрләрини вәтәндашларынын һесабына варландырмыр. Әксинә, бу һөкумәт Аллаһын ирадәсини јеринә јетирәҹәк, еләҹә дә Аллаһын Ону севән инсанларын јер үзүндә бәрпа едиләҹәк Ҹәннәтдә әбәдијјән јашајаҹағы вәдини ҝерчәкләшдирәҹәк (Пејғәмбәрләрин китабы, Јешаја 35:1, 5, 6; Инҹил, Матта 6:10; Вәһј 21:1—4).