Контентә кеч

Аллаһын мәним үчүн олан ирадәси нәдән ибарәтдир?

Аллаһын мәним үчүн олан ирадәси нәдән ибарәтдир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Аллаһын ирадәси ондан ибарәтдир ки, сиз Онунла јахындан таныш оласыныз, Она јахынлашасыныз вә Ону бүтүн үрәјинизлә севиб Она хидмәт едәсиниз (Матта 22:37, 38; Јагуб 4:8). Сиз Аллаһын ирадәсини неҹә јеринә јетирә биләҹәјинизи Иса Мәсиһин һәјатындан вә тәлимләриндән өјрәнә биләрсиниз (Јәһја 7:16, 17). Иса јалныз Аллаһын ирадәси һагда данышмырды, о һәм дә буна ујғун јашајырды. Иса демишди ки, онун һәјатда мәгсәди өзүнүн јох, ону ҝөндәрәнин ирадәсини јеринә јетирмәкдир (Јәһја 6:38).

Аллаһын мәним үчүн олан ирадәсини өјрәнмәк үчүн хүсуси ишарә алмаг, јуху ҝөрмәк вә ја ҝөјдән сәс ешитмәк лазымдырмы?

Јох, чүнки Аллаһ инсанлардан нә тәләб етдијини Мүгәддәс Китабда јазыб. Орада инсанын «һәр ҹүр јахшы ишә тамамилә һазыр [олмасы]» үчүн лазым олан һәр шеј вар (2 Тимотејә 3:16, 17). Аллаһ истәјир ки, сиз Мүгәддәс Китабдан истифадә етмәклә јанашы, «зеһнинизи» ишә салараг Онун сизин үчүн олан ирадәсинин нәдән ибарәт олдуғуну өјрәнәсиниз (Ромалылара 12:1, 2; Ефеслиләрә 5:17).

Аллаһын ирадәсини јеринә јетирә биләрәмми?

Бәли, биләрсиниз, чүнки Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Онун әмрләри... ағыр дејил» (1 Јәһја 5:3). Бу о демәк дејил ки, Аллаһын әмрләринә табе олмаг һәмишә асандыр. Амма гаршылығында алаҹағыныз хејир-дуалара ҝөрә сәј ҝөстәрмәјә дәјәр. Иса демишди: «Аллаһын сөзүнү ешидиб она әмәл едәнләр хошбәхтдирләр!» (Лука 11:28).