Аллаһ Падшаһлыг васитәсилә дүнјанын бүтүн проблемләринә сон гојараг јер үчүн олан нијјәтини јеринә јетирәҹәк.

PDF-и чап ет вә суаллара ҹаваб вер.