Контентә кеч

Тәкамүллә јарадылыш гаршы-гаршыја

Мүгәддәс Китабда јарадылыш һагда нә дејилир?

Мүгәддәс Китабда алты јарадылыш ҝүнүндән сөһбәт ачылыр. Бу ҝүнләр 24 саатдан ибарәт олуб?

Ҝәнҹләр Јараданын олмасы һагда данышырлар

Бу үчдәгигәлик видеода јенијетмәләр Јараданын олдуғуна нәјә ҝөрә инандыгларыны изаһ едирләр.

Мөҹүзәви елемент

Һеч бир кимјәви елемент һәјат үчүн онун гәдәр ваҹиб дејил. Сөһбәт нәдән ҝедир? Ону бу гәдәр дәјәрли едән нәдир?

Тәкамүл, јохса јарадылыш? I һиссә: Аллаһа инанмаг үчүн һансы әсаслар вар?

Аллаһа нәјә ҝөрә иман етдијини әминликлә изаһ етмәк истәјәрдин? Ҝөр бу барәдә суаллара неҹә ҹаваб вермәк олар.

Тәкамүл, јохса јарадылыш? III һиссә. Јарадылыша нијә инанырам?

Јарадылыша инаныб, елмә гаршы чыхан кимисә таныјырсан?

Тәкамүлә инанмаг нә дәрәҹәдә мәнтиглидир?

Һансы сүбут даһа мәнтиглидир?

Аллаһын Кәламы тәкамүл һаггында нә дејир?

Мүгәддәс Китабда јарадылыш барәдә јазыланлар елмә зидд ҝедир?