Контентә кеч

Мәхфилик сијасәти

Мәхфилик сијасәти

ДИГГӘТ! САЈТЫМЫЗДАН ИСТИФАДӘ ЕТМӘКЛӘ ВӘ/ВӘ ЈА ФӘРДИ МӘЛУМАТЛАРЫНЫЗЫ БИЗӘ ӨТҮРМӘКЛӘ СИЗ БИРМӘНАЛЫ ОЛАРАГ ТӘРӘФИНИЗДӘН БИЗӘ ҜӨНДӘРИЛӘН БҮТҮН ШӘХСИ МӘЛУМАТЛАРЫН АШАҒЫДА МӘХФИЛИК СИЈАСӘТИНДӘ МҮӘЈЈӘН ОЛУНАН ГАЈДАЛАРА ВӘ МӘГСӘДӘ, ЕЛӘҸӘ ДӘ ШӘХСИ МӘЛУМАТЛАРА ДАИР ГАНУНВЕРИҸИЛИЈИН МҮӘЈЈӘН ЕТДИЈИ ТӘЛӘБЛӘРӘ УЈҒУН ШӘКИЛДӘ ИСТИФАДӘ ОЛУНАҸАҒЫНА РАЗЫЛЫҒЫНЫЗЫ ВЕРМИШ ОЛУРСУНУЗ.

 ФӘРДИ МӘЛУМАТЛАРЫНЫЗА ҺӨРМӘТЛӘ ЈАНАШЫРЫГ

Биз сизин шәхси мәлуматларынызы горумаға әзмли олдуғумузу вә она һөрмәтлә јанашдығымызы билдиририк. Бу «Сијасәтлә» сиздән алдығымыз вә топладығымыз истәнилән шәхси мәлуматларын сајтда неҹә истифадә олунаҹағы мүәјјән олунур. Сиз бизим сајтымыза дахил оланда һаггынызда мүәјјән әсас мәлуматлар топланылыр; өз тәрәфимиздән бу мәлуматларын мүһафизәсинин зәрурилијини баша дүшүр вә сизин мәлуматларынызын неҹә истифадә олундуғуну нәзәринизә чатдырырыг. Лазым билсәниз, шәхси һесаб едилән мәлуматларынызы бизә өтүрә биләрсиниз. Бу гајдаларда истифадә олунан «фәрди мәлуматлар» термини алтында сизин адыныз, електрон почт үнваныныз, јашајыш/гејдијјат үнваныныз, телефон нөмрәниз вә ја сизи мүәјјән етмәјә көмәк едә биләҹәк һәр һансы диҝәр мәлумат нәзәрдә тутулур. Сајтын ачыг бөлмәсинә дахил олмаг үчүн сиздән шәхси мәлуматларын дахил едилмәси тәләб олунмур. «Сајт» термини алтында бу, еләҹә дә apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org вә wol.jw.org сајтлары нәзәрдә тутулур.

 МӘЛУМАТ БАЗАСЫНЫН ИДАРӘСИ

Бу сајт Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтини вә Мүгәддәс Китаб үзрә маарифләндирмә ишинин дәстәкләјән Нју-Јорк штатынын (АБШ) гејри-коммерсија Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (бундан сонра «Ҝөзәтчи Гүлләси ҹәмијјәти») тәшкилатынын мүлкијјәтиндәдир. Көнүллү шәкилдә сајтда һесаб ачмагла, ианә көчүрмәклә, Мүгәддәс Китаб дәрсләри үчүн сорғу ҝөндәрмәклә, һабелә шәхси мәлуматларын дахил едилмәсини тәләб едән һәр һансы һәрәкәти иҹра етмәклә сиз бу Сијасәтдә әкс олунан гајдалары, еләҹә дә шәхси мәлуматларынызын Америка Бирләшмиш Штатларында јерләшән серверләрдә јығылыб сахланылмасыны, сорғунузу иҹраата гәбул етмәк мәгсәдилә шәхси мәлуматларынызын Ҝөзәтчи Гүлләси ҹәмијјәти вә мүхтәлиф өлкәләрә бу ҹәмијјәтлә әлагәли олан Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти илә бағлы әмәкдашлыг едән тәшкилатлар тәрәфиндән топланылмасыны, емал едилмәсини, өтүрүлмәсини вә сахланылмасы гәбул етмиш олурсунуз. Дини тәшкилатымыз бүтүн дүнјада мүхтәлиф јерли һүгуги шәхсләрдән истифадә едир. Мәлуматларын горунмасы илә бағлы бунлара јерли јығынҹаглар, филиаллар вә Јеһованын Шаһидләринин диҝәр охшар әлагәли тәшкилатлары аид ола биләр.

Фәрди мәлуматларынызын идарә едән шәхс (топлајан вә идарә едән һүгуги шәхс) сајтдан истифадә етмәјиниздән асылы олараг дәјишир. Мәсәлән, мүәјјән өлкәдә һүгуги шәхсин (тәшкилатын) адына ианә ҝөндәрәндә, сизин адыныз вә әлагә мәлуматыныз ианә просеси заманы сизә ҝөстәрилән һүгуги шәхсә (тәшкилата) ҝөндәриләҹәк. Диҝәр нүмунә, Мүгәддәс Китаб дәрси үчүн сорғунуза ҹаваб вермәк үчүн сизин адыныз вә әлагә мәлуматыныз Јеһованын Шаһидләринин јерли филиалына вә јығынҹағына өтүрүлүр.

Көмәјә еһтијаҹыныз варса, јашадығыныз өлкәнин гүввәдә олан мәлуматларын мүһафизәси һагда ганунвериҹилијинә даир әлагә мәлуматыны Мәлуматын мүһафизәсинә даир әлагә сәнәдиндә тапа биләрсиниз.

 МӘЛУМАТЛАРЫН ТӘҺЛҮКӘСИЗЛИЈИ ВӘ МӘХФИЛИЈИ

Фәрди мәлуматларынызын тәһлүкәсизлији вә мәхфилији бизим үчүн үмдә мәсәләдир. Фәрди мәлуматларыныза кәнардан мүдахиләнин, дүзҝүн олмајан шәкилдә истифадә олунмасынын вә ја ачылмасынын, кәнардан мүдахилә олунараг дәјишдирилмәсинин, гануна зидд олараг мәһв едилмәсинин вә ја тәсадүфән итирилмәсинин гаршысыны алмаг үчүн мүасир сахлама вә тәһлүкәсизлик системләриндән истифадә олунур. Фәрди мәлуматлары идарә едән бүтүн операторлар вә сизин фәрди мәлуматларынызын операторлары гисминдә олан үчүнҹү шәхсләр мәлуматларынызын мүһафизәси үзрә мәсулијјәт дашыјырлар. Фәрди мәлуматларыныз топландығы мәгсәдә, һабелә һүгуги һесабат дөвријјәси вә ја сәнәдләрин сахланылмасы үчүн ганунвериҹилијин мүәјјән етдији мүддәтдә сахланылыр.

Мәлуматлар шифрәләнмиш каналлар, мәсәлән, Transport Layer Security (TLS) протоколу васитәсилә өтүрүлүр. Ҝириши мәһдуд олан компүтер системләриндән истифадә олунур. Бу компүтер системләри електрон вә проседур тәһлүкәсизлик гајдаларына ҹаваб верән вә мүһафизә олунан биналарда јерләшдирилир. Кәнардан мүдахиләнин гаршысынын алынмасы үчүн ҹидди тәһлүкәсизлик стандартларына әмәл едилир.

 АЗЈАШЛЫЛАР

Әҝәр јашадығыныз өлкәдә азјашлы һесаб олунурсунузса, сајтымыза фәрди мәлуматларынызы анҹаг валидејнинизин (валидејнләринизин) вә ја гәјјумунузун иштиракы илә ҝөндәрә биләрсиниз. Валидејн вә ја гәјјум гисминдә азјашлы шәхсә бу сајтда фәрди мәлуматларынын ҝөндәрилмәсинә иҹазә вермәклә сиз бу Сијасәтдә азјашлыларын сајтдан истифадә едилмәсинә даир гајдалары гәбул етмиш олурсунуз.

 ҮЧҮНҸҮ ШӘХСЛӘР

Мүәјјән һалларда бу сајтда үчүнҹү шәхсләрин сајтларына аид линкләр (кечидләр) јерләшдирилә биләр. Бу сајтлар бизим адымыздан мүхтәлиф хидмәтләр ҝөстәрирләр (мәсәлән, онлајн бланкларын долдурулмасы үчүн). Үчүнҹү шәхсин сајтына кечдијинизи сајтын фәргли ҝөрүнүшүндән вә браузеринизин үнван сәтриндәки дәјишикликдән мүәјјән едә биләрсиниз. Үчүнҹү шәхсләрин хидмәтиндән истифадә етмәјә башламаздан өнҹә вә сонра мүтәмади шәкилдә тәләбләримизә ҹаваб вериб-вермәдијинә әмин олмаг үчүн онларын мәлуматларын тәһлүкәсизлијини тәмин едилмәси сәвијјәси јохлајырыг. Әҝәр үчүнҹү шәхсләрин фәрди мәлуматларынын тәһлүкәсизлијинә даир һәр һансы суалыныз варса, хаһиш олунур, бу һагда мәлуматы онларын сајтындан охујун.

 ӘЛАВӘ ВӘ ДӘЈИШИКЛИКЛӘРИН ЕДИЛМӘСИ

Бу сајтын функсионаллығыны јахшылашдырмаг үчүн мүтәмади олараг она әлавә вә дәјишикликләр едилир, јени функсијалар әлавә олунур. Бу, еләҹә дә ганунвериҹиликдә едилән дәјишикликләрә, һабелә технолоҝијанын инкишаф етдијинә ҝөрә мәлуматларын тәһлүкәсизлији гајдалары вахташыры дәјишиклијә мәруз гала биләр. Гајдалара дәјишикликләрин олунмасы тәләб олунанда онлар бу сәһифәдә дәрҹ олунаҹаг. Бунун сајәсиндә сизин топладығымыз мәлуматлар вә онларын истифадәси һагда мәлуматыныз олаҹаг.

 АКТИВ ССЕНАРИЛӘР (JAVASCRIPT)

Сајтын функсионаллығыны артырмаг үчүн ссенариләрдән истифадә олунур. Бу технолоҝијанын сајәсиндә сајт сизин сорғунуза даһа тез ҹаваб верә билир. Ссенариләр васитәсилә истифадәчинин компүтеринә һеч бир програм јүкләнмир вә ја иҹазәсиз олараг истифадәчи һаггында мәлумат топланылмыр.

Сајтын мүәјјән бөлмәләринин дүзҝүн ишләмәси үчүн браузерин мүвафиг параметрләриндә актив ссенариләри (JavaScript) ишә салмаг тәләб олунур. Браузерләрин әксәријјәти бу функсијаны истәнилән сајт үчүн ишә салмағы вә ја сөндүрмәји имкан верир. Сечилән сајта ссенариләри иҹазә вермәјә даир веб-браузерин сорғу-арајыш сәнәдләриндә (көмәк сәһифәсиндә) охујун.