Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Азадлыгсевәрләрин Армадада ҝөрүшү

Азадлыгсевәрләрин Армадада ҝөрүшү

2013-ҹү ил ијунун 6-дан 16-дәк дүнјанын дөрд бир јанындан милјонларла инсанлар Франсанын шималында јерләшән Руан лиман шәһәринә ахышмышдылар. Онлары бура ҝәтирән дүнјанын ән бөјүк вә ән ҝөзәл ҝәми фестивалларындан бири һесаб олунан Армада фестивалы иди.

Мәнзәрәли Нормандијада доланбаҹ јолларла ахан Сена чајы илә үзүјухары 120 километр ҝетдикдән сонра дүнјанын ән һүндүр вә ән ҝөзәл јелкәнли ҝәмиләри бу дәниз фестивалы үчүн һазырланан лиманда 7 километр бојунҹа лөвбәр салмышды. Фестивалда 45-ә јахын әфсанәви ҝәми иштирак етмишди. Он ҝүн әрзиндә гонагларын пул өдәмәдән истәнилән ҝәминин ҝөјәртәсинә чыхыб ону сејр етмәк иманы варды.

Фестивала балаҹасындан тутмуш бөјүјүнәдәк һәр јашда инсан ҝәлмишди. Онлары бура ҝәтирән нә иди? Тәдбирин тәсисчиси вә тәшкилатчысынын сөзләри илә десәк, Армада онлара «инсаны хәјаллара апаран “дәниз нәһәнҝләринә” даһа јахын» олмаг имканыны верир. Бәли, бөјүк јелкәнли ҝәмиләр, јашларындан асылы олмајараг, әксәр инсанларда узаг сәјаһәтләр вә азадлыг һагда хәјаллар ојадыр.

Минләрлә туристләрин азадлығын диҝәр нөвү — Мүгәддәс Китаб һәгигәтинин вердији азадлыг һагда ешитмәк имканы варды (Јәһја 8:31, 32). Әсрарәнҝиз орта әср Руан шәһәринин енсиз издиһамлы күчәләриндә ҝәзиб-долашан туристләр Јеһованын Шаһидләринин сәјјар стендләрини ҝөрмәјә билмәздиләр. Шәһәри сејр едәнләр вә ја дәнизчиләр стендә јахынлашанда онлара Мүгәддәс Китаба әсасланан истәнилән нәшри пулсуз ҝөтүрмәк тәклиф олунурду. Бир чохлары һәмин ајын «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә дәрҹ едилән «Гәрәзсиз дүнја. Нә заман?» мәгаләсинә мараг ҝөстәрдиләр вә Шаһидләр онлары франсыз, инҝилис вә испан дилләриндә тәгдим олунан Мүгәддәс Китаб мәрузәсинә дәвәт едирдиләр.

Јерли сакинләр бу дәвәтә ҝөрә тәшәккүр едирдиләр. Шаһидләри күчәдә сәјјар стенд архасында ҝөрәндә әввәл-әввәл тәәҹҹүбләнән бир киши демишди: «Сизи бурада ҝөрүб чох севиндим. Етигадыныза шәрик олмасам да, өз иманына садиг галанлара һөрмәтим бөјүкдүр». Иҹтимаи шаһидлик нөвүнә гатылан Шаһидләрә раст ҝәлән бир јашлы киши онлара деди: «Сиз өзүнүзлә фәхр едә биләрсиниз!»