Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Һиндулар үчүн кечирилән тәдбирдә хош хәбәр чатдырылыр

2015-ҹи илдә кечирилән «Милләтләрә ачылан гапы» адлы фестивалда Јеһованын Шаһидләринин һинду дилләриндә нәшрләр нүмајиш етдирмәси чохларына хош тәсир бағышлады.

Дәнизин диби илә тәблиғә ҝедәнләр

Јеһованын Шаһидләри Һаллиҝен архипелагында јашајан инсанлара хош хәбәри чатдырмаг үчүн гејри-ади јолдан истифадә едирләр.

Хош хәбәр узаг шимала чатыр

Чәтинликләрә бахмајараг, Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабы арашдырмаг истәјән инсанлара көмәк етмәк үчүн узун мүддәт уҹгар әразиләрдә галырлар.

Торонто Китаб Сәрҝисиндә JW.ORG сајты нүмајиш олунур

Јеһованын Шаһидләри әдәбијјатлар тәклиф етдиләр, видеолар ҝөстәрдиләр вә jw.org сајтынын истифадә гајдаларыны изаһ етдиләр. Зијарәтчиләр разы галды?

Һиндулар үчүн кечирилән тәдбирдә хош хәбәр чатдырылыр

2015-ҹи илдә кечирилән «Милләтләрә ачылан гапы» адлы фестивалда Јеһованын Шаһидләринин һинду дилләриндә нәшрләр нүмајиш етдирмәси чохларына хош тәсир бағышлады.

Дәнизин диби илә тәблиғә ҝедәнләр

Јеһованын Шаһидләри Һаллиҝен архипелагында јашајан инсанлара хош хәбәри чатдырмаг үчүн гејри-ади јолдан истифадә едирләр.

Хош хәбәр узаг шимала чатыр

Чәтинликләрә бахмајараг, Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабы арашдырмаг истәјән инсанлара көмәк етмәк үчүн узун мүддәт уҹгар әразиләрдә галырлар.

Торонто Китаб Сәрҝисиндә JW.ORG сајты нүмајиш олунур

Јеһованын Шаһидләри әдәбијјатлар тәклиф етдиләр, видеолар ҝөстәрдиләр вә jw.org сајтынын истифадә гајдаларыны изаһ етдиләр. Зијарәтчиләр разы галды?

Үмумдүнја тәблиғ кампанијасы jw.org сајтыны танытды

Јеһованын Шаһидләри диггәти сајта јөнәлтмәк үчүн 2014-ҹү илин август ајы әрзиндә буклет пајладылар. Бу һансы нәтиҹәни верди?

Јеһованын Шаһидләринин сајы рекорд һәддә чатыр

2014-ҹү илин август ајынын һесабатына ҝөрә 8 милјондан чох фәал Јеһованын Шаһиди вар. Онларын сајы I Дүнја мүһарибәсиндән бу јана нә гәдәр артыб?

Франсада бәнзәрсиз Мүгәддәс Китаб сәрҝиси

Франсанын шималында кечирилән «Руан 2014» бејнәлхалг сәрҝисинә ҝәләнләр «Мүгәддәс Китаб — дүнән, бу ҝүн вә сабаһ» адлы ҹәлбедиҹи сәрҝијә бахдылар

Хош хәбәри JW.ORG сајты васитәсилә бәјан ет

Јеһованын Шаһидләри, һәм ҝәнҹләр, һәм јашлылар јениләнмиш вебсајтларындакы Аллаһын Падшаһлығы һаггындакы хош хәбәри мүмкүн гәдәр даһа чох инсанла бөлүшмәјә чалышырлар.

Уҹгар әразидә тәблиғ — Австралија

Бир һәфтә әрзиндә Австралијанын уҹгар әразиләриндә тәблиғ едән бир аилә илә бирҝә ораја сәјаһәт един вә севинҹинә шәрик олун.

Шингу чајы бојунҹа тәблиғ

Бир груп Шаһид узунлуғу 15 метр олан гајыгла Шингу чајы бојунҹа јашајанлара Аллаһын Падшаһлығы барәдә тәблиғ едиб.

Уҹгар әразидә тәблиғ — Ирландија

Бир аиләнин үзвләри уҹгар әразидә Аллаһын Кәламыны тәблиғ едәркән аилә телләринин неҹә мөһкәмләндијиндән данышыр.

Азадлыгсевәрләрин Армадада ҝөрүшү

Јеһованын Шаһидләри Франсада кечирилән Армада фестивалына ҝәлән туристләрә пулсуз олараг Мүгәддәс Китаб нәшрләри тәклиф едирдиләр.

Ҝилеад Мәктәбинин 70 иллији

1943-ҹү ил 1 феврал тарихиндә Нју-Јоркда чох хүсуси бир мәктәбин илк синфи ачылды. Минләрлә инсанлар орада башгаларына Јеһова һагда өјрәтмәји өјрәнирләр.

Онлар нәјә ҝөрә бенгал дилини өјрәнирләр?

23 Јеһованын Шаһидинин Нју-Јоркун Куинс рајонунда бенгал дилини өјрәнмәк үчүн тәшкил олунан курса гатылмагда мәгсәди нә иди?

Видеоролик: О, јан кечмәди!

Бахын ҝөрүн Нју-Јоркда Манһаттанда Мүгәддәс Јазылара әсасланан әдәбијјатын инсанлара чатдырмаг үчүн һансы кампанија кечирилир.

Јеһованын Шаһидләри Нју-Јоркда хүсуси кампанија кечирирләр

Инсанлары Аллаһын Кәламындакы хәбәрлә таныш етмәк үчүн ҝөрүлән тәдбирләрлә таныш олун.