Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин једди өлкәдә кечирдикләри хүсуси конгресләр

Јеһованын Шаһидләринин једди өлкәдә кечирдикләри хүсуси конгресләр

Јеһованын Шаһидләри бу јахынларда Бразилија, Коста-Рика, Һонконг, Ирландија, Исраил, Јени Зеландија вә Исвечдә хүсуси конгресләр кечирибләр. Конгресләрә 2012-ҹи илин ијул ајында Исвечдә старт верилмишди. Сонунҹу үч конгрес исә 2013-ҹү илин јанвар ајында Коста-Рика вә Јени Зеландијада кечирилиб.

Иллик үчҝүнлүк вилајәт конгресләриндә олдуғу кими, бу конгресләрдә дә Мүгәддәс Китаба әсасланан нитгләр сәсләнмиш, сәһнәҹикләр вә драмлар олмушду.

Бу хүсуси конгресләрә мүхтәлиф өлкәләрдән нүмајәндәләр дә дәвәт олунмушду. Конгресә ев саһиблији едән өлкәләр гонаглар үчүн конгресдән әввәл вә сонра екскурсијалар тәшкил етмишди.

Бразилијадакы конгресдә иштирак едән бир нүмајәндә белә демишди: «Гардашларын бөјүк мәһәббәтини вә гонагпәрвәрлијини ҝөрмәк чох севиндириҹи иди. Елә бил, өз доғмаларыма говушмушдум».

Һонконгдакы хүсуси конгресдә иштирак едән диҝәр нүмајәндә исә һиссләрини белә дилә ҝәтирмишди: «Мандариндилли нүмајәндәләрин јени әдәбијјатлары бағырларына басдыгларыны, үзләриндәки тәбәссүмү вә ҝөз јашларыны ҝөрәндә чох тәсирләндим».

Һәр ил Јеһованын Шаһидләри бүтүн дүнјада конгресләр кечирирләр. Бу конгресләрдә милјонларла инсан иштирак едир.

Конгресләрин һәр бир иштиракчысы үмумдүнја гардашлығында һөкм сүрән мәһәббәти, севинҹи вә сүлһү шәхсән өзү һисс едә биләр. Хүсуси вә бејнәлхалг конгресләрдә исә буну даһа габарыг шәкилдә ҝөрмәк олар. Фасилә заманы нүмајәндәләр сәмими-гәлбдән гуҹаглашыр, бир-бирләри илә ширин үнсијјәт едир, бир јердә јемәк јејир, шәкил чәкдирирләр, бир-бирләринә кичик һәдијјәләр верир вә әлагә сахламаг үчүн үнван ҝөтүрүрләр.

Конгресләримизә Јеһованын Шаһиди олмајанлар да дәвәтлидир.

 

Әлава мәлумат

ЈЕҺОВА АЛЛАҺЫН МҮАСИР ХАЛГЫ

Јеһованын Шаһидләринин бөјүк топлантылары

Биз илдә үч дәфә хүсуси мәрасимә топлашырыг. Нәјә ҝөрә бу топлантыларда иштирак етмәјә дәјәр?