Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Тәһлүкәсизлик мүфәттиши Шаһидләри тәрифләјир

Тәһлүкәсизлик мүфәттиши Шаһидләри тәрифләјир

Тәһлүкәсизлик мүфәттиши Сиднејин (Австралија) шәһәрәтрафы әразисиндә тикилән Падшаһлыг залынын тикинтисинә бахыш кечирәндә гејд етмишди: «Чохдандыр ки, белә тәһлүкәсиз тикинти мејданчасына раст ҝәлмәмишдим».

Мүфәттиш јазыр: «Тикинти мејданчасында ишләр чох ҝөзәл тәшкил олунмушду... Һәр шеј чох тәмиз, јерли-јериндә иди. Ҝириш-чыхыш чох раһат иди. Бүтүн нагилләр пластик гармаглардан асылмыш, одсөндүрәнләр исә һазыр вәзијјәтдә иди... Тикинтидә чалышан бүтүн ишчиләр узунгол палтар вә узун шалвар ҝејинмиш, еләҹә дә каска вә тәһлүкәсизлик ејнәји тахмышдылар... Мејданчада јүксәк әмәкдашлыг руһу варды».

Тикинтијә нәзарәт едән Виктор Отте дејир: «Јеһованын Шаһидләри үчүн тәһлүкәсизлик олдугҹа ваҹиб мәсәләдир. Биз тәһлүкәсизлик гајдаларына риајәт едәндә Аллаһын һәјата олан бахышыны әкс етдиририк, бу исә ишин чијин-чијинә вә мәмнунијјәтлә ҝөрүлмәсинә өз төһфәсини верир. Ағыр иш ҝүнүндән сонра евә ҝүләрүзлә гајыдырам».

127 нәфәрлик Падшаһлыг залынын тикинтиси 2012-ҹи илин апрел ајында баша чатды.