Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Дилләрин сајына ҝөрә 300-у ашан jw.org сајты

Дилләрин сајына ҝөрә 300-у ашан jw.org сајты

Әҝәр jw.org сајтынын «САЈТЫН ДИЛИ» дүјмәсинә бассаныз, сајы 300-дән чох олан дилләрин сијаһысыны ҝөрәҹәксиниз. Бу гәдәр дилдә олан башга бир сајт мөвҹуд дејил!

Нүмунә үчүн бу сајты диҝәр мәшһур сајтларла мүгајисә едәк: 2013-ҹү ил ијул ајынын статистикасына ҝөрә, БМТ-нин сајты 6, Авропа Бирлијинин рәсми веб-сајты олан «Europa» сајты 24, «Google» 71, Википедија исә 287 дилдә иди.

300-дән чох дилдә тәлим материалы тәгдим едән сајтын ишини тәмин етмәк үчүн чохлу вахт лазымдыр! Бу ишин бөјүк гисми Јеһованын адыны уҹалтмаг истәјән дүнјанын һәр јериндә јашајан јүзләрлә Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән ҝөрүлүр. Һәр дил групу инҝилис дилиндә алдығы материалы доғма дилинә тәрҹүмә едир.

Тәкҹә инҝилис дилини ҝөтүрсәк, jw.org сајтынын сәһифәләри кифајәт гәдәр чохдур. Бу сәһифәләр 300 дилә тәрҹүмә олунур. Беләликлә, веб-сајтын сәһифәләринин үмуми сајы 200 000-и ашыр!

JW.ORG сајты нәинки бир чох дилләрдә әлчатандыр, һәм дә популјардыр. Бу, үмумдүнја Интернет траффикини тәһлил едән «Alexa» ширкәтинин тәртиб етдији веб-сајтлар рејтингинин нәтиҹәсиндән бәллидир. 87 000-ә јахын сајтын сијаһысы олан «Дин вә руһанилик» бөлмәсиндә дүнјанын әсас динләрин, еләҹә дә дини наширләрин вә буна бәнзәр диҝәр тәшкилатларын сајтлары садаланыр. 2013-ҹү ил ијул ајынын рејтингинә әсасән, һәмин сијаһыда jw.org икинҹи јердә дурур! Биринҹи јердә исә Мүгәддәс Китабын бир чох тәрҹүмәләрини тәгдим едән өзәл веб-сајт дурур.

Һал-һазырда jw.org сајтына һәр ҝүн, орта һесабла, 800 000 адам дахил олур. Биз бундан сонра да бүтүн инсанлара Мүгәддәс Китабдан фајдалы мәлуматлар тәгдим етмәјә давам едәҹәјик.

Әлава мәлумат

ЈЕҺОВА АЛЛАҺЫН МҮАСИР ХАЛГЫ

Јеһованын Шаһидләринин нәшрләринин һазырланмасы

Биз 750-дән чох дилдә әдәбијјат нәшр едирик. Нә үчүн бу ишә бу гәдәр ҹан гојуруг?