Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Сәһифәләри аз, дил сајы чох

Сәһифәләри аз, дил сајы чох

2013-ҹү ил јанвар ајындан етибарән «Ојанын!» вә «Ҝөзәтчи гүлләси»нин күтләви нәшрләринин сәһифәләринин сајы 32-дән 16-а ендирилиб.

Материал һәҹминин аз олмасы сајәсиндә журналларын даһа чох дилдә дәрҹ едилмәси имканлары артыб. Һал-һазырда «Ојанын!» — 84, «Ҝөзәтчи гүлләси» исә 195 дилдә дәрҹ едилир.

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин тәлим нәшри, әввәлки кими, 32 сәһифәдә бурахылмаға давам едәҹәк.

Чап сәһифәләри аз, Интернет сәһифәләри чох

Журналларын сәһифәләринин азалмасы өзү илә www.jw.org сајтына ики нөв јенилик ҝәтирәҹәк.

  1. Әввәлләр журналларда чыхан бәзи рубрикалар, инди анҹаг сајтда бурахылаҹаг. Мәсәлән, «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә чыхан «Ҝәнҹ охуҹуларымыз үчүн», «Мән дә Мүгәддәс Китабы өјрәнирәм» (сајтда «Балаҹалар үчүн» адланыр) вә Ҝилеад Мәктәбинин бурахылышы, еләҹә дә «Ојанын!» журналында чыхан «Аиләви викторина» вә «Ҝәнҹләрин суаллары» рубрикалары инди анҹаг сајтда дәрҹ едиләҹәк.

  2. «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналлары әлавә електрон форматларда да һазырланаҹаг. Бу вахта гәдәр «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналлары www.jw.org сајтында анҹаг PDF-форматда јерләшдирилирдисә, бундан сонра һәмин журналлары HTML-форматда, јәни бирбаша јүкләмәдән ади Интернет сәһифәси кими ачыб екрандан охумаг мүмкүн олаҹаг. Һәмчинин ону да гејд едәк ки, 400 дилдә чыхан диҝәр нәшрләримизи дә сајтдан јүкләмәк олар.