Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Нәјә ҝөрә сиз ганкөчүрмәдән имтина едирсиниз?

Нәјә ҝөрә сиз ганкөчүрмәдән имтина едирсиниз?

Ҝениш јајылмыш јанлыш фикирләр

Јанлыш. Јеһованын Шаһидләри дәрманлара вә һәкимләрә етибар етмирләр.

Доғру. Биз өзүмүз вә доғмаларымыз үчүн ән јахшы мүалиҹә үсулларыны тапмаға чалышырыг. Сәһһәтимиздә һәр һансыса насазлыг оланда гансыз мүалиҹә вә әмәлијјат едән һәкимләрә мүраҹиәт едирик. Биз тибб саһәсиндә әлдә едилән наилијјәтләри гијмәтләндиририк. Јеһованын Шаһидләриндән олан хәстәләрә көмәк етмәк мәгсәдилә иҹад едилән мүалиҹә үсуллары инди диҝәр инсанлара да тәтбиг едилир. Бир чох өлкәләрдә истәнилән инсан гандан имтина етмәклә ган васитәсилә кечән хәстәликләрдән, иммун реаксијаларындан вә һәким сәһвиндән гача биләр.

Јанлыш. Јеһованын Шаһидләри инанырлар ки, хәстәликләри иман васитәсилә сағалтмаг мүмкүндүр.

Доғру. Биз буна инанмырыг.

Јанлыш. Диҝәр мүалиҹә үсуллары илә мүгајисәдә, ганкөчүрмә хејли уҹуздур.

Доғру. Гансыз мүалиҹә үсуллары чох сәрфәлидир *.

Јанлыш. Ушаглар да дахил олмагла, һәр ил нечә-нечә Шаһид ганкөчүрмәдән имтина етдији үчүн өлүр.

Доғру. Бу, тамамилә јанлышдыр. Мүтәмади олараг ҹәрраһлар ган көчүрмәдән үрәк, ортопедик, о ҹүмләдән орган трансплантасијасы кими мүрәккәб әмәлијјатлар едирләр *. Ганкөчүрмәдән имтина едән хәстәләр, еләҹә дә ушаглар, адәтән, ган көчүрүлән хәстәләр кими вә ја онлардан даһа јахшы сағалырлар *. Һәр һалда һеч кәс там әминликлә дејә билмәз ки, хәстә ганкөчүрмәдән имтина едәрсә, өләҹәк, јахуд да ганкөчүрмәни гәбул едәрсә, сағ галаҹаг.

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри ганкөчүрмәдән имтина едирләр?

Бу, тибби јох, дини мәсәләдир. Һәм Төвратда, һәм дә Инҹилдә ајдын шәкилдә гандан чәкинмәк әмр едилир (Јарадылыш 9:4; Левилиләр 17:10; Ганунун тәкрары 12:23; Һәвариләрин ишләри 15:28, 29). Бундан башга, Аллаһын ҝөзүндә ган һәјат рәмзидир (Левилиләр 17:14). Беләликлә, ганкөчүрмәдән имтина етмәјимиз јалныз Аллаһа итаәткарлыгдан јох, һәм дә бир һәјат Мәнбәји кими Она еһтирам бәсләмәјимиздән ирәли ҝәлир.

Бахышлар дәјишир

Бир вахтлар тибдә ганкөчүрмәдән имтина, башга сөзлә, гансыз мүалиҹә ифратчылыг, һәтта өз өлүм һөкмүнә гол чәкмәк кими гијмәтләндирилирди; амма сон илләр вәзијјәт дәјишиб. Мисал үчүн, 2004-ҹү илдә бир тибби маарифләндириҹи журналда дәрҹ едилән мәгаләдә гејд олунурду ки, «Јеһованын Шаһидләриндән олан пасијентләрин мүалиҹәси үчүн иҹад едилән бир чох үсуллар јахын илләрдә үмуми стандарта чевриләҹәк» *. 2010-ҹу илдә бир журналда чыхан мәгаләдә дејилирди: «“Гансыз мүалиҹә үсуллары” јалныз Јеһованын Шаһидләри илә мәһдудлашдырылмамалыдыр, бу, ҹәрраһларын ҝүндәлик фәалијјәтинин ајрылмаз һиссәси олмалыдыр» («Heart, Lung and Circulation»).

Бүтүн дүнјада минләрлә ҹәрраһ ағыр гансыз әмәлијјатлар заманы ганахманын гаршысыны алан үсуллардан истифадә едирләр. Ганкөчүрмәнин алтернативи олан бу үсуллар һәтта инкишафда олан өлкәләрдә белә истифадә олунур; Јеһованын Шаһиди олмајан бир чох хәстәләр бу үсуллара үстүнлүк верирләр.

^ абз. 8 Бах «Transfusion and Apheresis Science», ҹилд 33, № 3, сәһ. 349.

^ абз. 10 Бах «The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery», ҹилд 134, № 2, сәһ. 287, 288; «Texas Heart Institute Journal», ҹилд 38, № 5, сәһ. 563; «Basics of Blood Management», сәһ. 2; вә «Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain», ҹилд 4, № 2, сәһ. 39.

^ абз. 10 Бах «The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery», ҹилд 89, № 6, сәһ. 918; вә «Heart, Lung and Circulation», ҹилд 19, сәһ. 658.

^ абз. 14 «Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain», ҹилд 4, № 2, сәһ. 39.

 

 

Әлава мәлумат

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Мүгәддәс Китабда ганкөчүрмә һагда нә дејилир?

Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһ инсанлара гандан чәкинмәји әмр едиб. Бунун бизә һансы аидијјәти вар?