Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләри сектадыр?

Јеһованын Шаһидләри сектадыр?

Хејр. Јеһованын Шаһидләри секта дејил. Биз Иса пејғәмбәрин өрнәјини дәгигликлә изләмәјә вә өјрәтдикләринә ујғун јашамаға чалышан давамчыларыјыг.

Секта нәдир?

«Секта» сөзү мүхтәлиф инсанлар үчүн мүхтәлиф мәна дашыјыр. Ҝәлин секталар һаггында ҝениш јајылмыш ики фикрә вә бу фикирләрин нәјә ҝөрә бизә аид олмадығына нәзәр јетирәк.

  • Бәзиләринә ҝөрә, секта јени јаранмыш вә ја һаким диндән ајрылмыш дини иҹмадыр. Јеһованын Шаһидләри өзләриндән јени дин ујдурмајыблар. Әксинә, бизим ибадәт етмә тәрзимиз Иса пејғәмбәрин биринҹи әсрдә јашамыш садиг давамчыларынын Мүгәддәс Китабда гејд олунан тәлим вә нүмунәләринә әсасланыр (2 Тимотејә 3:16, 17). Биз инанырыг ки, ибадәтлә бағлы гәбул олунмуш үмуми гајда-ганунлар Мүгәддәс Јазылара әсасланмалыдыр.

  • Бәзиләринә ҝөрә, секта һансыса инсанын башчылыг етдији тәһлүкәли тәригәтдир. Јеһованын Шаһидләри һеч бир инсаны өз башчылары сајмырлар. Әксинә, биз Иса пејғәмбәрин өз давамчыларына дедији «бир Рәһбәриниз вар, о да Мәсиһдир» сөзләринә мүвафиг давранырыг (Матта 23:10).

Јеһованын Шаһидләринин тәшкилаты һеч ҹүрә тәһлүкәли секта ола билмәз. Бу дин һәм өз үзвләринә, һәм дә бүтүн ҹәмијјәтә фајда ҝәтирир. Мәсәлән, хидмәтимиз бир чохларына ички вә наркотикдән суи-истифадә етмәк кими зәрәрли вәрдишләри тәрҝитмәјә көмәк етмишдир. Бундан әлавә, дүнјанын бир чох јерләриндә тәшкил етдијимиз курслар сајәсиндә минләрлә инсан охујуб-јазмағы өјрәниб. Һәмчинин биз тәбии фәлакәтләрдән әзијјәт чәкәнләрә јардым едирик. Биз инсанларын рифаһы үчүн әлимиздән ҝәләни едирик, чүнки Иса Мәсиһ давамчыларына мәһз белә әмр етмишди (Матта 5:13—16).

 

Әлава мәлумат

ИЛАҺИ МҮЖДӘ

Аллаһа мәгбул ибадәт

Бүтүн динләр Аллаһа мәгбулдурму? Һәгиги ибадәти фәргләндирән 5 әламәти өјрәнин.