Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләри ҝөрүшмәјә неҹә бахырлар?

Јеһованын Шаһидләри ҝөрүшмәјә неҹә бахырлар?

Јеһованын Шаһидләри инанырлар ки, Мүгәддәс Китабдакы ганун вә принсипләр Аллаһы разы салан вә бизим үчүн фајдалы олан гәрарлар вермәјә көмәк едир (Әшија 48:17, 18). Бу ганун вә принсипләри биз өзүмүз јаратмамышыг, амма онлара ујғун јашајырыг. Бу ганунларын бәзиләрини ҝөрүшмәк мөвзусуна да аид етмәк олар *. Мәсәлән:

  • Евлилик әбәди иттифагдыр (Мәтта 19:6). Ҝөрүшмәк евлилијә доғру атылан аддым олдуғу үчүн Јеһованын Шаһидләри буна ҹидди јанашырлар.

  • Јалныз евлилијә јашы чатан инсанлар ҝөрүшә биләрләр. Јәни ҝөрүшмәк истәјәнләрин «ҝәнҹлијинин гајнар чағы», башга сөзлә десәк, ҹинси истәкләринин ән ҝүҹлү дөврү кечмәлидир (1 Коринфлиләрә 7:36).

  • Аллаһын нөгтеји-нәзәриндә бошанмағын јеҝанә сәбәби ҹинси әхлагсызлыгдыр. Әҝәр инсан башга сәбәбә ҝөрә бошаныбса, о, Јеһова Аллаһын ҝөзүндә евлиликдән азад сајылмыр. Буна ҝөрә дә јенидән ҝөрүшүб аилә гура билмәз (Мәтта 19:9).

  • Аилә гурмаг истәјән мәсиһи јалныз иманына шәрик олан инсанла евләнмәлидир (1 Коринфлиләрә 7:39). Јәни садәҹә етигадына һөрмәт едән инсанла јох, бу етигады бөлүшән вә она ујғун јашајан вәфтиз олмуш диндашы илә евләнә биләр (2 Коринфлиләрә 6:14). Аллаһ хидмәтчиләринә һәмишә бујуруб ки, јалныз иманларына шәрик олан инсанла аилә гурсунлар (Јарадылыш 24:3; Мәлаки 2:11). Бу ганунун фајдалы олдуғуну мүасир тәдгигатчылар да тәсдиг едир *.

  • Ушаглар валидејнләринә итаәт етмәлидирләр (Мәсәлләр 1:8; Колослулара 3:20). Валидејнләри илә галан өвладлар ата-анасынын ҝөрүшмәклә бағлы гәрарларына да табе олмалыдырлар. Һәмин гәрарлара ҝөрүшмәјә нечә јашдан башламаг вә бирликдә неҹә вахт кечирмәк дахил ола биләр.

  • Мүгәддәс Китаба әсасән Јеһованын Шаһидләри ҝөрүшүб-ҝөрүшмәмәји вә ја киминлә ҝөрүшмәји шәхсән өзләри сечир. Бу, Аллаһын Кәламындакы «һәр кәс өз мәсулијјәт јүкүнү дашыјаҹаг» принсипинә ујғундур (Галатијалылара 6:5). Ҝөрүшмәк истәјән шәхс онларын хејрини дүшүнән јеткин мәсиһиләрдән мәсләһәт алмагла мүдрик давранмыш олурлар (Мәсәлләр 1:5).

  • Ҝөрүш заманы әксәр инсанларын етдији һәрәкәтләр әслиндә ҹидди ҝүнаһдыр. Мисал үчүн, Мүгәддәс Китабда әмр едилир ки, ҹинси әхлагсызлыгдан узаг дурмалыјыг. Бурада тәкҹә тәбии ҹинси әлагә нәзәрдә тутулмур. Бура һәмчинин евли олмајан ики нәфәр арасында едилән диҝәр натәмиз һәрәкәтләр, мәсәлән, башгасынын ҹинсијјәт үзвүнү сығалламаг вә ја гыҹыгландырмаг, орал вә анал секслә мәшғул олмаг да дахилдир (1 Коринфлиләрә 6:9—11). Һәтта никаһа һазырлашанларын да еһтирас ојадан һәрәкәтләрә јол вермәләри Аллаһын ҝөзүндә писдир (Галатијалылара 5:19—21). «Налајиг сөзләр», јәни әхлагсыз сөһбәтләр дә Мүгәддәс Китабда мүһакимә олунур (Колослулара 3:8).

  • Инсанын дахили варлығы олан үрәк хаиндир (Әрәмја 17:9). О, инсаны сәһв билдији шејләри етмәјә вадар едә биләр. Бунун гаршысыны алмаг үчүн ҝөрүшән ҹүтлүкләр чалышырлар башгаларынын әһатәсиндә олсунлар. Белә етмәклә онлар әхлагсызлыға сүрүкләјән вәзијјәтләрдән гачынырлар (Мәсәлләр 28:26). Евләнмәк истәјән мәсиһиләр танышлыг сајтларын, хүсусилә дә аз таныдыглары инсанларла сых үнсијјәт гурмағын тәһлүкәли олдуғуну билирләр (Зәбур 26:4).

^ абз. 2 Бәзи халгларын мәдәнијјәтиндә ҝөрүшмәјә тәбии јанашылыр, бәзиләриндә исә јох. Мүгәддәс Китабда ҝөрүшмәјин мүтләг олдуғу дејилмир.

^ абз. 6 Мисал үчүн, бир журналда дејилир: «Үч дәрин арашдырмалар нәтиҹәсиндә ајдын олуб ки, никаһларын узунөмүрлү олмасына (25—50 ил вә даһа чох мүддәт) сәбәб аиләдә дини нөгтеји-нәзәрин, Аллаһа иманын вә дини етигадын ејни олмасыдыр (Marriage & Family Reviеw, XXXVIII ҹилд, I бурахылыш, сәһифә 88, 2005-ҹи ил).

Әлава мәлумат

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Киминләсә ҝөрүшмәјә һазырсанмы?

Ҝөрүшмәјә һазыр олуб-олмадығыны мүәјјән етмәјә сәнә көмәк едәҹәк дөрд суалы нәзәрдән кечир.