Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Сизин ишиниз неҹә малијјәләшдирилир?

Сизин ишиниз неҹә малијјәләшдирилир?

Бизим фәалијјәтимиз билаваситә Јеһованын Шаһидләринин көнүллү ианәләринин һесабына малијјәләшдирилир. Ибадәт ҝөрүшләримиздә пул јығымы кечирилмир вә јығынҹағын һеч бир үзвүндән газанҹынын онда бир һиссәси (ондалыг) алынмыр (Инҹил, Матта 10:7, 8). Әҝәр кимсә ианә етмәк истәсә, бунун үчүн ҝөрүшләрин кечирилдији јерләрдә гојулан ианә гутуларындан истифадә едә биләр. Ианәләр аноним шәкилдә едилир.

Бәс ианә едилән вәсаитләрә неҹә гәнаәт едилир? Биздә пулла ишләјән руһаниләр синфи јохдур. Бундан әлавә, Јеһованын Шаһидләринә ев-ев тәблиғ етмәләринә ҝөрә пул верилмир вә бизим ибадәт јерләримиз өз садәлији илә сечилир.

Јеһованын Шаһидләринин филиалларына ҝөндәрилән вәсаитләрдән тәбии фәлакәтдән зәрәр чәкәнләрә көмәк едилмәсиндә, хүсуси тәјинатлы мүждәчи вә сәјјар хидмәтчиләри зәрури шејләрлә тәмин едилмәсиндә, инкишаф етмәкдә олан өлкәләрдә ибадәт евләринин тикинтисиндә, еләҹә дә Мүгәддәс Китаб вә она әсасланан әдәбијјатларын чап олунмасында вә дашынмасында истифадә олунур.

Һәр кәс, әҝәр истәсә, ја јерли јығынҹағын мәсрәфләринин өдәнилмәсинә, ја үмумдүнја ишимизә, ја да ки һәр икисинә ианә едә биләр. Һәр јығынҹаг мүнтәзәм сурәтдә үзвләринә малијјә һесабатыны верир.

Әлава мәлумат

ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР

Видеоролик: Јеһованын Шаһидләри фәалијјәтләрини неҹә малијјәләшдирирләр?

Бүтүн дүнјада фәалијјәтимизин неҹә дәстәкләндијини вә ианәләрин неҹә едилдијини билмәк үчүн сизи бу видеороликә бахмаға дәвәт едирик.